Kernwaarden

Kernwaarden zijn basisprincipes voor een organisatie. Het zijn de fundamenten, de ankers van de visie, de grondbeginselen waarop de organisatie zich wil profileren.

Kernwaarden Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV):


Vakmanschap

De medewerkers van de Inspectie JenV zijn toegerust om in denken en doen toezichttaken deskundig, integer en resultaatgericht vorm te geven. Zij hebben daarvoor gedegen kennis van en inzicht in de toezichtgebieden van de Inspectie JenV. Zij zijn in staat om professioneel, onafhankelijk en objectief te analyseren, te oordelen en helder te rapporteren over feiten en omstandigheden die in de onderzoeken naar voren komen.

Inspectiescherpte

Inspectiemedewerkers zijn aanhoudend alert op ontwikkelingen binnen hun toezichtgebied en zijn daarbij in staat om tijdig risico’s te identificeren en te relateren aan maatschappelijke en/of (politiek)bestuurlijke belangen. Toezicht wordt – afhankelijk van aard en doel – aangekondigd of onaangekondigd uitgevoerd. Bij constatering van ernstige risico’s wordt snel en doelgericht tussentijds geïntervenieerd. De Inspectie JenV gaat na of haar aanbevelingen en/of interventies effectief zijn overgenomen en/of uitgevoerd.

In verbinding

De Inspectie JenV bouwt en onderhoudt actief een inspectierelatie met de (keten van) organisaties waarop zij toezicht houdt, evenals met de beleidsverantwoordelijken. De Inspectie JenV werkt daarbij zo veel mogelijk samen met andere toezichthouders, ook om de toezichtlast voor organisaties zoveel mogelijk te beperken. Bij de vormgeving en uitoefening van het toezicht staat de Inspectie JenV actief in verbinding met de (vertegenwoordigers van) organisaties en geeft aan hoe, waarom en met welk doel zij het toezicht uitoefent. Een leidend principe daarbij is: zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Transparantie

De Inspectie JenV informeert haar omgeving actief en transparant over haar werkwijze, plannen voor toezicht en de uitkomst van het toezicht. De resultaten worden, met inachtneming van de wettelijke kaders, openbaar gemaakt en gedeeld met organisaties, politiek en publiek.