Missie en visie

De missie van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) is het vertrekpunt voor alle activiteiten van de Inspectie JenV en bepalend voor de grondhouding van inspectiemedewerkers bij hun werkzaamheden.

Missie Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van justitie en veiligheid. Ze doet dat om de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie JenV bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Visie Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV onderzoekt als onafhankelijk, onpartijdig en deskundig toezichthouder integraal de kwaliteit van de taakuitvoering door organisaties werkzaam op het terrein van justitie en veiligheid. De Inspectie wil bijdragen aan het continu verhogen van die kwaliteit en van de prestaties die de betrokken organisaties leveren. Dit doet de Inspectie door in haar rapporten leerpunten te benoemen, zo nodig aanbevelingen te formuleren en door te interveniëren. Daarnaast wil de Inspectie tijdig relevante ontwikkelingen en risico’s op het terrein van justitie en veiligheid signaleren en agenderen.