Rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland

Op grond van de Veiligheidswet BES houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing op de eilanden in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en St. Eustatius). De Inspectie JenV ziet toe op de taakuitvoering door de verantwoordelijke bestuursorganen en de hulpverleningsdiensten. De Inspectie werkt hierbij samen met de Rijksvertegenwoordiger. De Rijksvertegenwoordiger is belast met de plantoetsing. Hij heeft ook aanwijzingsbevoegdheden richting bestuursorganen als deze tekortschieten in de taakuitvoering.

Afstemming tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Rijksvertegenwoordiger

Op 8 oktober 2012 hebben de Rijksvertegenwoordiger en het hoofd van de Inspectie JenV hiertoe een protocol ondertekend. Het protocol regelt, conform de Veiligheidswet BES, de uitvoering van het toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland. Het protocol beschrijft de afstemming van taken en de rollen van de Inspectie en de Rijksvertegenwoordiger. Ook maakt het protocol deze afstemming van taken inzichtelijk voor de eilandbesturen.

Taken bestuurscolleges

De bestuurscolleges van de eilanden in Caribisch Nederland zijn belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening. Zij moeten een rampenplan en crisisplan, rampenbestrijdingsplannen en een beleidsplan opstellen. Het toezicht op deze planvorming ligt bij de Rijksvertegenwoordiger.

Toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Rijksvertegenwoordiger

De Inspectie JenV gaat na of de plannen in de praktijk uitvoerbaar zijn voor het lokale bestuur en de hulpverleningsdiensten. Het toezicht door de Rijksvertegenwoordiger en door de Inspectie vult elkaar aan. De Inspectie kan ook, tenzij de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek verricht, incidenten onderzoeken als brand, ongevallen, rampen en crises. De Inspectie bekijkt dan het functioneren van de verschillende hulpverleningsdiensten.