HUF-toets wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorgenomen regelgeving die voor de uitvoering van de toezichtstaken van de Inspectie Veiligheid en Justitie van belang is, wordt in een vroeg stadium aan de Inspectie voorgelegd. Dit om te toetsen op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid (de HUF-toets), en op de gevolgen voor haar werkprogramma. De Inspectie heeft een HUF-toets uitgevoerd op het Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.