Overwegingen niet opgenomen in dossier van Raad voor de Kinderbescherming, de Raad bespreekt dilemma met branchegenoten

De Inspectie Veiligheid (Inspectie VenJ) heeft een calamiteit onderzocht waarbij een gezin waar de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) net een beschermingsonderzoek naar de situatie van de kinderen had gedaan, naar het buitenland was vertrokken. Uit onderzoek van de Inspectie VenJ naar de manier waarop de besluiten tot stand waren gekomen, blijkt dat gemaakte overwegingen niet in het dossier zijn opgenomen.

Vastleggen van afwegingen voorafgaand aan besluiten van belang

De Inspectie VenJ benadrukt het belang van het vastleggen van afwegingen voorafgaande aan een besluit. Dit:

  • Kan helpen bij toekomstige besluitvorming wanneer een gezin op een later moment opnieuw onderwerp van onderzoek wordt.
  • Vergroot het lerend vermogen en bevordert de deskundigheid van medewerkers in de keten.
  • Maakt het voor kinderen, ouders en ketenpartners mogelijk de besluitvorming te reconstrueren.

Mogelijk dilemma: vastleggen van overwegingen versus de veiligheid van het kind

De bevindingen van de Inspectie VenJ zijn met de Raad besproken. De Raad benoemde daarbij het dilemma dat kan ontstaan tussen het vastleggen van de overwegingen en het beschermen van het kind. De Raad kan er voor kiezen om overwegingen onder geheimhouding in het dossier te bewaren. In de praktijk blijkt dit echter kwetsbaar als het dossier voor inzage of afgifte van processtukken in andere handen komt.

De Raad in gesprek met branchegenoten over het dilemma

De Inspectie VenJ erkent het genoemde dilemma. Het komt ook voor bij andere beroepsgroepen en instellingen, zoals bij de Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De Inspectie VenJ en de Raad spreken daarom af dat de Raad het onderzoekt op welke wijze dit dilemma opgelost kan worden. De Raad zal de Inspectie over de uitkomsten van dit overleg informeren.