Toezicht Sociaal Domein

Wat begonnen is als Integraal Toezicht Jeugdzaken, een samenwerking tussen vier rijksinspecties die taken hebben op het gebied van jeugd, is in 2012 verstevigd in een bredere en gelijk meer flexibele samenwerking van rijksinspecties. Al het toezicht dat betrekking heeft op (de zorg voor) jongeren en waar rijksinspecties samenwerken is onder één noemer gebracht in Toezicht Sociaal Domein (voorheen Samenwerkend Toezicht Jeugd).

Sinds 2015 worden de onderzoeken breder getrokken: niet alleen jeugdigen, maar ook de kwetsbare burger staat centraal in de onderzoeken. Daarop is ook de naam aangepast: Toezicht Sociaal Domein (TSD).

De vier inspecties die binnen Toezicht Sociaal Domein samenwerken zijn:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid rijksinspecties

De samenwerkende inspecties zijn verantwoordelijk voor zowel het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de onder toezicht staande organisaties (via sectoraal toezicht), als voor de kwaliteit van de samenwerking van de onder toezicht staande organisaties (via samenwerkend toezicht).

Samenwerkend Toezicht Jeugd bestaat al meer dan tien jaar; de samenwerking levert voordelen op voor alle betrokkenen:

  • In het toezicht kan een breed terrein worden bezien, dat verder reikt dan het strikte jeugd-zorgdomein.
  • Ervaring en deskundigheid van de samenwerkende inspecties is gebundeld.
  • De programmering van het toezicht is afgestemd, waardoor bij de betrokken instellingen tijdens één bezoek alle noodzakelijke informatie kan worden verzameld en in samenhang wordt gerapporteerd.

Website voor regisseurs in het sociaal domein: Regisseur, heb je scherp wat je moet zien?

De website regiesociaaldomein.nl is een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat heeft een goede regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden? Wat moet voor de regisseur geregeld zijn?

Publicaties