Onderzoek naar knelpunten in vertrekproces van vreemdelingen

Vreemdelingen die geen geldige verblijfvergunning hebben, moeten Nederland verlaten. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk. Wel kunnen ze bij hun terugkeer op diverse manieren door de Nederlandse overheid worden begeleid en ondersteund. Nemen vreemdelingen hun verantwoordelijkheid niet, dan mag de Nederlandse overheid de vreemdelingen dwingen Nederland te verlaten. Een (gedwongen) terugkeer naar het land van herkomst lukt in de praktijk echter niet altijd; er blijken zowel in de voorbereiding als in de uitvoering hiervan knelpunten te zijn waardoor de vreemdeling zonder verblijfsvergunning Nederland niet verlaat.

Onderzoeksopzet beschreven in plan van aanpak

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van zogenoemde vertrekplichtige vreemdelingen. Met het onderzoek wil de Inspectie een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de taakuitvoering van medewerkers in de vreemdelingenketen. Het plan van aanpak bevat de onderzoeksvragen, de afbakening van het onderzoek en de onderzoekmethoden.