Inspectie onderzoekt informatieoverdracht in de asielketen

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar het effect van maatregelen die zijn genomen om de informatieoverdracht in de asielketen te verbeteren. Hierbij werkt de Inspectie samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. Beide Inspecties constateerden1) eerder gebreken bij het verzamelen, vastleggen en delen van informatie, met soms ernstige risico’s voor vreemdelingen tot gevolg. Met het vervolgonderzoek willen de Inspecties een zorgvuldig en veilig proces door uitvoeringsorganisaties2) in de asielketen stimuleren.

Focus onderzoek

Drie verbetermaatregelen die vanaf 2014 in de asielketen zijn doorgevoerd staan centraal. Deze maatregelen hebben tot doel:

  • Medewerkers in staat te stellen zo veel mogelijk real-time, online, over de voor het werk nodige informatie (het vreemdelingenbeeld) te beschikken.
  • Een zorgvuldige uitwisseling van medische- en gezondheidsinformatie te bevorderen.
  • Het inzicht in- en begrip voor elkaars werkprocessen (ketenbewustzijn onder medewerkers) te bevorderen.

De Inspecties verwachten het onderzoek eind 2018 te hebben afgrond.
 

1) In ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’, ‘Onderzoek naar uitzetting ziek Georgisch meisje’ en ‘Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.’.

2) Bij de behandeling van asielaanvragen zijn in elk geval de nationale politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en kunnen – in geval van een afwijzing van de asielaanvraag – de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) en de Dienst Vervoer en ondersteuning (DV&O) betrokken zijn.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid