Uitzetting van vreemdelingen: informatie niet altijd beschikbaar en volledig

Organisaties die binnen de asielketen algemene informatie over vreemdelingen met elkaar delen, over bijvoorbeeld vreemdelingen in een vertrekprocedure, lopen nog steeds tegen risico’s aan. Zo is informatie niet altijd beschikbaar, volledig en accuraat. Dit kan leiden tot fouten en daarmee gevolgen hebben voor het vertrekproces. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In eerdere onderzoeken (1) concludeerden de twee inspecties dat het uitwisselen van informatie niet goed verliep. Het betrof zowel ontoereikende systemen als menselijk handelen. In het onderzoek naar het overlijden van Alexander Dolmatov (2013) concludeerden de Inspecties dat onzorgvuldig was gehandeld door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen en dat overdracht van informatie tussen functionarissen kwetsbaar was doordat zij werkten met verschillende onvolledige systemen die niet op elkaar aansloten.

De Inspecties troffen bij alle organisaties die zij in dit onderzoek bezochten medewerkers aan die goed op de hoogte zijn van wat er binnen hun eigen organisatie van hen verwacht wordt. Zij kunnen goed overweg met het informatiesysteem van de eigen organisatie, maar bleken minder bekend met het gezamenlijke informatieknooppunt SIGMA. Doel van het SIGMA-knooppunt is delen van informatie, afkomstig uit de verschillende systemen van de ketenpartners, voor alle aangesloten ketenpartners beschikbaar te stellen.

Organisaties voeren gegevens elk op hun eigen manier in waardoor informatie die via het knooppunt beschikbaar komt geregeld voor meerdere uitleg vatbaar, en soms tegenstrijdig is. Niet altijd kan tegelijkertijd over dezelfde informatie beschikt worden omdat er vanuit sommige systemen vertraagd informatie wordt aangeleverd. Tussen zorgprofessionals verloopt de uitwisseling van informatie uit het medisch dossier over het algemeen goed.

Aanbevelingen

Verbeter het functioneren van het informatieknooppunt SIGMA, maak daartoe één ketenpartner verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van de in SIGMA opgenomen items. Waarborg dat uitvoerende medewerkers eenzelfde beeld hebben van het doel en belang van de vastlegging van gegevens ten behoeve van andere gebruikers van SIGMA. Stimuleer en faciliteer daarnaast contacten tussen medewerkers van verschillende ketenpartners, zodat zij kennis kunnen nemen van elkaars werkprocessen en de informatie-uitwisseling die voor de uitvoering van die processen noodzakelijk is.

In een reactie op het voorliggende rapport gaven de betrokken ketenpartners aan dat zij inmiddels een aantal geconstateerde knelpunten hebben opgepakt.

(1) Zie Rapport over het overlijden van Alexander Dolmatov en  Rapport nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.

Informatieoverdracht
Beeld: ©Mischa Bonis / Chris Bonis