Cybersecurity

Cybersecurity is een basisvoorwaarde voor een veilige en welvarende samenleving. De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden wat de gevolgen kunnen zijn van cyberdreigingen. Reden voor de Inspectie Justitie en Veiligheid om het toezicht ook op cybersecurity te richten. De Inspectie realiseert zich hierbij dat het veiligheidsdomein in cyberspace* – anders dan in de klassieke veiligheidsdomeinen – voor een belangrijk deel een privaat bestuurd domein is.

*De virtuele wereld van computernetwerken. Synoniem voor internet.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie richt het toezicht nadrukkelijk op de samenhang en effectiviteit van ketens en betrekt de nauwe verbondenheid van de publieke en private veiligheidsketens hierbij. De Inspectie zal toezicht houden bij de organisaties die als schakel in de keten een rol hebben bij cybersecurity. Zoals bij de politie (met de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (met monitoring, detectie en response en zijn coördinerende rol), het Nederlands Forensisch Instituut (met forensische digitale onderzoeken) en bij de veiligheidsregio’s (met crisismanagement in relatie tot cyberincidenten).

""

Weerbaarheid organisaties steekproefsgewijs beoordeeld

Uit recente onderzoeken en dreigingsbeelden blijkt dat de weerbaarheid bij organisaties en individuen achterblijft bij de groei van de dreiging. Hierdoor lopen de continuïteit van organisaties en processen risico. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat om die reden steekproefsgewijs de weerbaarheid van organisaties binnen het domein van justitie en veiligheid op dit thema beoordelen. De komende tijd zal de Inspectie de focus van dit toezicht nader uitwerken.

Naast het toezicht op de taakuitvoering richt de Inspectie haar toezicht op de weerbaarheid van de departementen tegen spionage en cyberdreigingen. In 2019 doet de Inspectie vervolgonderzoek naar de werking en uitvoering van de door de departementen getroffen maatregelen voor de weerbaarheid tegen spionage.