Onderzoek huidige situatie meldkamers

De inrichting en de taakuitvoering van de meldkamers is zowel tussen als binnen de disciplines zeer divers. Ook zijn veel meldkamers op dit moment op het gebied van continuïteit kwetsbaar. Meldkamers kunnen niet of beperkt taken van andere meldkamers overnemen. Ze beschikken niet of over een beperkte uitwijklocatie. Daarbij ontbreekt het aan sturing op het beheer van de meldkamer en aan een algehele risico-inventarisatie ten aanzien van de continuïteit. Tot slot voeren veel meldkamers in het kader van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) een terughoudend investeringsbeleid ten aanzien van personeel en (ICT-)systemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom.

Onderzoek huidige situatie 25 meldkamers

Beide inspecties hebben in het kader van de transitie naar de LMO onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de 25 meldkamers in Nederland. Per meldkamer is een beeld (een zogeheten ‘foto’) van de huidige situatie op het gebied van organisatie, personeel, taakuitvoering en beheer opgesteld. Op basis van de beelden brachten de inspecties de verschillen tussen en de aandachtspunten voor de meldkamers in kaart.

Transitie LMO

Een deel van de bevindingen is mede de reden voor de transitie van de huidige meldkamers naar de LMO. De transitie naar de LMO is volgens de huidige planvorming afgerond in 2021. Dit maakt dat pas over zes jaar alle huidige aandachtspunten van de meldkamers daadwerkelijk zijn opgelost. De inspecties zijn van oordeel dat een aantal aandachtspunten, met name gericht op de borging van de continuïteit van de huidige meldkamers, al gedurende de transitie opgepakt moet worden.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het rapport voorzien van zijn beleidsreactie vandaag aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.