Inspectie JenV onderzoekt kwaliteitszorg en examinering Politieacademie

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt dit jaar hoe de Politieacademie haar kwaliteitszorg en examinering heeft geregeld. Het doel is na te gaan in hoeverre de Politieacademie over een werkend kwaliteitszorgsysteem beschikt dat leidt tot duurzame en navolgbare verbeteringen. Daarbinnen bekijkt de Inspectie JenV hoe de Politieacademie de borging van de kwaliteit van zowel het examen zelf als het proces van examineren heeft geregeld. In het vandaag gepubliceerde plan van aanpak zet de Inspectie JenV haar werkwijze uiteen.

Een goede kwaliteitszorg is essentieel voor een goede uitvoering van het onderwijs. Door zicht te hebben op de kwaliteit van het onderwijs kan de Politieacademie het onderwijs waar nodig verbeteren. Een examen meet vervolgens of studenten voldoende kennis en kunde hebben opgedaan. Examens moeten dan ook zorgvuldig (alle van tevoren bepaalde vereisten worden getoetst), objectief (alle studenten worden op dezelfde manier beoordeeld) en valide (de vereisten worden op de juiste manier gemeten) plaatsvinden.

De afgelopen jaren constateerde de Inspectie terugkerende knelpunten op het gebied van examinering en kwaliteitszorg. Zo waren in 2019 op het gebied van kwaliteitszorg taken en verantwoordelijkheden tussen de Politieacademie en de politie niet eenduidig en duidelijk genoeg belegd. Dit maakt het concreet uitwerken van plannen en bijsturing op de realisatie hiervan lastig.

De Inspectie JenV verwerkt de resultaten van dit onderzoek in het Politieonderwijsverslag 2020. Daarin rapporteert de Inspectie JenV ook over de opvolging van aanbevelingen uit haar eerdere Jaarbeelden over het politieonderwijs en andere onderzoeken en ontwikkelingen die het politieonderwijs raken.

""
Beeld: Politieacademie