Toezicht Sociaal Domein publiceert onderzoeksprogramma 2018–2019

Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties*, heeft haar onderzoeksprogramma voor de jaren 2018–2019 gepubliceerd.

In 2018 worden allereerst drie lopende toezichtonderzoeken afgerond:

  • Personen met verward gedrag;
  • Statushouders;
  • Uitstroom uit Voortgezet speciaal onderwijs MBO-1 en Praktijkonderwijs naar vervolgopleiding of werk.

De programmering van de toezichtonderzoeken voor 2018–2019 is tot stand gekomen op basis van de risicoanalyses van de inspecties, waarbij de aandacht vooral uitging naar onderwerpen die het eigen domein overstijgen. Vervolgens zijn de keuzes die daarbij gemaakt zijn voorgelegd aan externe stakeholders, waaronder de betrokken departementen, gemeenten en Wmo-toezicht.

Het volledige nieuwsbericht en het onderzoeksprogramma vindt u op de website van het Toezicht Sociaal Domein.

* Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid