Zet de burger centraal! Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties1) – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. TSD constateert dat drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan. Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlak die ter inspiratie kunnen dienen.

Het Jaarbeeld 2017 gaat in op de volgende drie vragen:

  • Wat wil de burger?
  • Wat is de praktijk?
  • Hoe lossen we (eventuele) knelpunten op?

Wat wil de burger?

De burger wil serieus genomen worden en heeft graag een klik met een hulpverlener. De burger wil zijn of haar verhaal één keer vertellen en heeft daarna graag één aanspreekpunt.

Wat is de praktijk?

In de praktijk blijkt, dat professionals vaak niet goed luisteren naar de hulpvraag van de burger. Meer dan eens zijn er ingewikkelde procedures te doorlopen vóór er hulp beschikbaar komt. Verder geven gemeenten onvoldoende vorm aan de regiefunctie, waardoor verdeling van taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk zijn. Ook schort er vaak wat aan het delen van informatie of ontbreekt het nog aan passende voorzieningen.

Oplossingen

Gelukkig zijn er oplossingen voor de eerder genoemde knelpunten en zijn er ook voorbeelden uit de praktijk voorhanden van gemeenten waar ze een oplossing hebben toegepast. Dergelijke voorbeelden staan in het Jaarbeeld 2017.

Jaarbeeld 2017

Het online magazine van het Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017 vindt u op de website toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld.

1) Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogamma van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o., de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

""
Beeld: Toezicht Sociaal Domein