Rapport 'Stichting Exodus Den Bosch' uitgebracht

Doorlichting

De Inspectie heeft in 2012 een doorlichting verricht van Stichting Exodus in Den Bosch. Exodus is een DEMO-organisatie, die extramurale reïntegratietrajecten voor (ex-) gedetineerden verzorgt. Deze trajecten worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie als bewoners bij aanvang daarvan een justitiële titel hebben die nog minimaal 1 maand doorloopt. Het doel van de doorlichting is na te gaan of de tenuitvoerlegging van de resocialisatietrajecten aan de gestelde criteria voldoet.

Oordeel

De Inspectie komt tot een groot aantal positieve constateringen. Zo creëert Exodus voor bewoners en personeel een relatief veilige leef- en werkomgeving. De begeleiding is er op gericht om, stapsgewijs, succesvol terug te keren in de maatschappij. Exodus Den Bosch werkt daarbij goed samen met andere instellingen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Interne werkprocessen en de informatieoverdracht zijn bij Exodus Den Bosch goed georganiseerd.

Wel constateert de Inspectie dat bewoners, die op grond van een justitiële titel bij Exodus Den Bosch verblijven, op een aantal momenten buiten beeld (dreigen te) raken. Dat vindt de Inspectie onwenselijk omdat dit (potentiële) risico’s voor de maatschappij met zich meebrengt. Het eerste moment doet zich gelijk bij plaatsing al voor. Het nieuwe beleidskader 24-uurs nazorg schrijft voor dat aan alle plaatsingen na 1 januari 2012 een advies van de reclassering of een indicatiesteller ten grondslag dient te liggen. In de praktijk is de reclassering, die toezicht op de bewoner dient te houden, niet altijd tijdig op de hoogte van de plaatsing. De plaatsing in Exodus en het begeleidingstraject zijn dan vaak al gerealiseerd zonder dat het daaraan gekoppelde toezicht formeel is gestart. Het tweede moment betreft de weekendverloven. Als de bewoner eenmaal enige tijd bij Exodus Den Bosch verblijft, krijgt deze geleidelijk meer vrijheden. Zo gaat betrokkene in het weekend met verlof. Ten aanzien van dit weekendverlof geven zowel Exodus Den Bosch als de reclasseringsorganisaties aan dat er onvoldoende zicht op de daadwerkelijke verblijfplaats van de bewoner is. Weliswaar is er een aangewezen verlofadres, maar in de praktijk blijken bewoners daar niet altijd te verblijven.

In beide genoemde gevallen sluit de bestaande werkwijze onvoldoende aan bij de ter zake geldende  eisen. De Inspectie doet dan ook aanbevelingen aan de diverse organisaties om deze tekortkomingen te ondervangen.

In het rapport ‘Stichting Exodus Den Bosch' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.