Inspectiebericht over uitvoering van de isd-maatregel

Vervolgonderzoek

In het najaar van 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders’, ook wel aangeduid als de isd-maatregel voor veelplegers. Het betrof een vervolgonderzoek op een onderzoek uit 2007. Hiervoor zijn ditmaal alle isd-locaties bezocht en twee penitentiaire psychiatrische centra.

De Inspectie is opnieuw onder de indruk geraakt van de inzet van enthousiaste en betrokken medewerkers. Inzet voor een doelgroep voor wie zonder de isd-maatregel een uiterst sombere prognose geldt, zowel als het gaat om het herhaaldelijk plegen van strafbare feiten, als het onopgelost blijven van psychische en verslavingsproblemen. De Inspectie constateert dat er belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd, maar nog niet overal in alle opzichten.

Aanbevelingen

Belangrijke aanbevelingen gaan over het versterken van het multidisciplinaire karakter van de advisering voorafgaand aan de oplegging, de trajectbepaling en de begeleide terugkeer in de maatschappij. In enkele regio’s zijn er goede praktijken waargenomen waarbij de verschillende functionarissen in de gevangenis samen met de ketenpartners om tafel zitten, op de verschillende momenten voorafgaand aan en tijdens de isd-maatregel. Verder blijkt dat op de meeste locaties isd’ers samen met gedetineerden met andere strafrechtelijke titels op een afdeling verblijven. De Inspectie acht het onverantwoord dat dit nog steeds zo is.

De Inspectie komt in haar rapport ook tot twee locatie overstijgende aanbevelingen. De Inspectie beveelt een zekere mate van concentratie van de isd-capaciteit aan. Bij voorkeur op locaties die verschillende typen afdelingen kunnen inrichten, zodat de isd'ers steeds op de voor hen goed toegesneden afdelingen geplaatst kunnen worden, en waar wordt samengewerkt met één van de penitentiaire psychiatrische centra.

Ook vindt de Inspectie het  nodig dat de werking en meerwaarde van de isd-maatregel voortdurend wordt toegelicht en uitgedragen, vooral bij personele wisselingen bij de rechters.

In het inspectiebericht ‘De uitvoering van de isd-maatregel’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.