Rapport 'PI Amsterdam Over-Amstel (aug 2013)' uitgebracht

Vervolgonderzoek

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft deze zomer een vervolgonderzoek uitgevoerd in het huis van bewaring van de PI Amsterdam Over-Amstel. Dit volgde op een tussentijds toezicht uit 2012 dat op zijn beurt werd voorafgegaan door een doorlichting in 2010. Over onder andere de thema’s rechtspositie gedetineerden en organisatieaspecten was de Inspectie aanhoudend kritisch en stelde verbeteringen voor.

De IVenJ concludeert met dit vervolgonderzoek dat aan de naar haar oordeel meest fundamentele randvoorwaarden voor verbetering binnen het huis van bewaring van de PI Amsterdam Over-Amstel is voldaan. Er zijn organisatorische veranderingen doorgevoerd die hebben geleid tot meer eenduidigheid in de bedrijfsvoering. Aan een aantal aanbevelingen uit 2012 moet de inrichting echter nog wel aandacht besteden. Zo behoeft met name de invulling van het dagprogramma nog verdere aandacht.