Inspectiebericht over PI Almelo

Tussentijds toezicht

Op 25 september 2013 bezocht de Inspectie de PI Almelo voor een tussentijds toezicht. De Inspectie heeft kunnen zien dat de inrichting de verbeterpunten uit het inspectierapport (van 05-11-2012) voortvarend heeft opgepakt.

Dit laatste geldt echter niet voor de verbeterpunten die met name zijn bedoeld voor de aan de inrichting verbonden CvT. Opnieuw heeft de inspectie moeten vaststellen dat de CvT geen jaarverslag heeft uitgebracht. Dit alles heeft geresulteerd in de stand van zaken zoals die in Tussentijds toezicht PI Almelo wordt opgesomd.

Op grond van die opgesomde punten besluit de Inspectie VenJ geen vervolgonderzoek te doen.