Rapport 'JJI Amsterbaken' gepubliceerd

Doorlichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ), Inspectie Jeugdzorg (IJZ), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) hebben in mei 2013 de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Amsterbaken doorgelicht op basis van het toetsingskader voor justitiële jeugdinrichtingen.

Het doel van de doorlichting is vast te stellen hoe het in de JJI Amsterbaken is gesteld met de rechtspositie en omgang met jongeren, de interne veiligheid, de maatschappijbeveiliging, de maatschappelijke reïntegratie en de daarmee samenhangende aspecten van de organisatie.

De Inspecties zijn in het algemeen redelijk positief over de wijze waarop de JJI Amsterbaken inhoud geeft aan de detentie en behandeling van de jongeren. De directie en medewerkers tonen een grote mate van betrokkenheid en inzet bij de uitvoering van hun taken. De directie betrekt de medewerkers bij de ontwikkelingen binnen de organisatie en de medewerkers voelen zich ook gehoord.

De JJI Amsterbaken verkeert in een opbouwfase maar is kwetsbaar vanwege de vele organisatieveranderingen in een korte tijdsperiode, de al langer durende onderbezetting van het personeel en het hoge ziekteverzuim. Daardoor staat het minimum aantal uren dat jongeren wekelijks geboden moet worden aan gemeenschappelijke activiteiten, onder druk. Zijn de jongeren vaker op hun kamer ingesloten. Gaan medewerkers niet of minder naar trainingen zoals gepast fysiek optreden (GFO) en de jaarlijkse herhalingstrainingen YOUTURN. Dit kan consequenties hebben voor het behandelklimaat en de veiligheid van de inrichting. Deze en andere zaken zijn door de Inspecties onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

In het rapport ‘JJI Amsterbaken’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.