Uitkomst doorlichting Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg

Het algemene oordeel over de kwaliteit van de taakuitvoering van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg is wisselend. Op veel criteria voldoet de inrichting overwegend of volledig aan de verwachtingen van de samenwerkende inspecties, maar er liggen ook een aantal (redelijk) kritische oordelen. De samenvoeging in 2015 van De Hunnerberg met de twee andere rijksinrichtingen tot één rijksinrichting heeft impact gehad op de medewerkers en daarmee op het primaire proces. Dit kwam ook naar voren kwam tijdens de inspectie in oktober en december 2015. Belangrijke verbeterpunten zien de Inspecties bij:

  • het activiteitenprogramma;
  • de afhandeling van disciplinaire straffen en maatregelen;
  • de afhandeling van klachten;
  • de calamiteitenbeheersing;
  • de agressiebeheersing;
  • de (maatschappij) beveiliging en
  • het personeelsmanagement.

De inrichting heeft in de wederhoorreactie aangegeven dat er ontwikkelingen zijn die al tot verbetering hebben geleid.

Overkoepelend beeld van negen door samenwerkende inspecties doorgelichte JJI’s

RJJI De Hunnerberg is de laatste JJI van in totaal negen die door de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs is doorgelicht. In veel inrichtingen zien de Inspecties dat het niet lukt om binnen de gestelde termijn, in het eerste perspectiefplan, de informatie van school te betrekken. Ook bij RJJI De Hunnerberg is dit punt naar voren gekomen.
Tevens constateren de Inspecties vaker dat er problemen zijn met het rondkrijgen van de bezetting en het trainen van medewerker in het omgaan  met agressie en geweld.