Inspecties onderzoeken toezichthoudende taak door Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (de Inspecties) doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering. Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de berichtenstroom binnen de jeugdstrafrechtketen en signalen uit andere onderzoeken naar deze taak.

Waarborgfunctie RvdK

De RvdK komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. De toezichthoudende taak van de RvdK is een belangrijke waarborg in het functioneren van de jeugdstrafrechtketen. Met de uitvoering van deze taak vervult de RvdK een belangrijke rol in de borging van continuïteit en samenhang binnen de jeugdstrafrechtketen. Met de toezichthoudende taak draagt de RvdK bij aan een tijdige en adequate reactie op het gedrag van de jongere. Als deze taak niet goed wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat de beoogde aanpak onvoldoende leidt tot het voorkomen van verdere problemen voor de jongere. Daarom kijken de Inspecties naar de wijze waarop de RvdK invulling geeft aan deze taak.

Doel van het onderzoek

De Inspecties onderzoeken op welke wijze de RvdK de geleverde jeugdreclasseringsrapportages door gecertificeerde instellingen (GI’s) inhoudelijk toetst en de termijnen van jeugdreclasseringsmaatregelen bewaakt. Ook wordt gekeken naar de manier waarop de RvdK omgaat met aangeleverde rapportages door GI’s, die niet aan de eigen landelijke toetsingscriteria voldoen. En daarbij wat de consequenties zijn wanneer termijnen niet worden gehaald. Tot slot wordt getoetst hoe de RvdK de noodzakelijke informatie aangeleverd krijgt, die nodig is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren.

In het plan van aanpak lichten de Inspecties de onderzoeksaanpak verder toe en is te lezen welke onderzoeksmethoden worden gehanteerd. Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten eind 2018 gepubliceerd.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid