Inspecties onderzoeken leer- en verbeterproces COA

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken hoe het bestuur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn eigen leer- en verbeterproces heeft geregeld waar het gaat om de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De inspecties vinden de kwaliteit van COA-onderzoeken naar incidenten met amv’s al jaren een aandachtspunt.

Ook zijn de inspecties kritisch op de wijze waarop het COA zelf geformuleerde verbetermaatregelen uitvoert. De inspecties hebben nog niet de overtuiging dat deze maatregelen in de praktijk leiden tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering.

Onvoldoende zichtbaar

Nadat zich een incident1 heeft voorgedaan, vragen de inspecties in de meeste gevallen aan het COA om dit zelf te onderzoeken. In veel gevallen behoeft de kwaliteit van het onderzoek nog verbetering. Analyses en daaruit voorvloeiende conclusies en verbetermaatregelen zijn niet altijd scherp genoeg en het COA doet te weinig met feedback van de inspecties op zijn onderzoeken.

Een soortgelijk beeld kwam in 2018 naar voren in het onderzoek ‘Zelfstandig verder?’ Daaruit bleek dat het COA nog weinig diepgaande en kritische verklaringen kan benoemen voor de tekortkomingen. Ook hier ontbreekt een verdere kritische reflectie op het eigen bestuurlijk handelen in de afgelopen jaren.

Dezelfde thema’s

Daarnaast zien de inspecties de afgelopen jaren in de incidentrapporten van het COA veelal dezelfde thema’s terugkomen. Het COA maakt de inspecties onvoldoende duidelijk of het deze problematiek zelf ziet en aanpakt. Ook in het rapport ‘Zelfstandig verder?’ vroegen de inspecties zich af of het COA wel de juiste en voldoende specifieke verbetermaatregelen had getroffen.
 
Centraal in dit onderzoek staan de vragen:

  • Hoe is door het bestuur van het COA het leer- en verbeterproces met betrekking tot de opvang en begeleiding van amv’s binnen het COA vorm gegeven in theorie en hoe werkt dit in de praktijk?
  • Op welke wijze is de sturing rondom dit leer- en verbeterproces ingericht en wat is daarbij de rol van het bestuur van het COA?

Met dit onderzoek willen de inspecties het lerend vermogen van het COA bevorderen en daarmee een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van opvang en begeleiding van amv’s.

1) Verenigd in de Commissie Meldingen Jeugd (CMJ) ontvangen de inspecties op basis van de Jeugdwet en de Leidraad Meldingen Jeugd van onder andere het COA meldingen over calamiteiten en geweldsincidenten die op amv-locaties hebben plaatsgevonden. De CMJ beoordeelt of en zo ja hoe er nader onderzoek plaats moet vinden.

Beeld: ©Omroep Gelderland