Vervolgonderzoek naar aanpak van overlastgevende asielzoekers

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Zij gaat na of organisaties die betrokken zijn bij de opvang van deze asielzoekers voldoende kunnen doen om hun overlast en criminaliteit te beperken.

Het gaat om het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en voogdijinstelling Nidos.

De Inspectie JenV kijkt naar de opvang van overlastgevers die in een speciaal centrum in Hoogeveen verblijven. Op deze Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) worden duidelijke grenzen gesteld aan het gedrag van asielzoekers. Het onderzoek richt zich ook op hun eerdere verblijf in een gewone opvanglocatie. Verder kijkt de Inspectie JenV naar de opvang van minderjarige asielzoekers die hun omgeving overlast bezorgen. Die verblijven in locaties van Nidos.

Dit onderzoek is een vervolg op een eerder Inspectieonderzoek naar overlastgevende asielzoekers in twee speciale centra. De Inspectie JenV concludeerde dat het personeel onvoldoende was toegerust om die groep te begeleiden. De opvang was gericht op verandering van hun gedrag, maar dat lukte nauwelijks. De Inspectie JenV deed de aanbeveling te heroverwegen of opvang in die vorm moest blijven voortbestaan. Ze zijn later gesloten. Daarvoor in de plaats is nu de HTL gekomen.

Hoogeveen
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Kees van de Veen