Klacht over onderzoek justitieel zorgcomplex Scheveningen deels gegrond

De klacht van een aantal medewerkers over een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het Justitieel Complex voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen is deels gegrond. Ten onrechte hebben zij geen gespreksverslagen voor wederhoor gekregen om de juistheid ervan te kunnen controleren. De inspecteur-generaal (IG) van de Inspectie JenV biedt hun hiervoor zijn excuses aan. Hij zal intern wijzen op het belang van wederhoor.

De klacht van de medewerkers is overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht door de IG van de Inspectie JenV behandeld. Hij heeft zowel klagers als betrokken inspecteurs gehoord en heeft op verzoek van klagers gespreksopnames beluisterd.

Eind vorig jaar onderzocht de Inspectie JenV meldingen dat de veiligheid van medewerkers en gedetineerden in het JCvSZ (onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden) in het geding zou zijn. De klagers voelen zich onvoldoende hierin gehoord. Zij hebben hun gespreksverslagen niet kunnen controleren en zien in de inspectiebrief van 8 jan jl. niet terug dat volgens hen de kwaliteit van de zorg aan gedetineerden in het geding was. Zij vrezen dat hun zorgvoorbeelden tussen de wal en het schip vallen omdat niet de Inspectie JenV hierover gaat maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast hebben zij moeite met de conclusie dat slechts circa tien van de negentig medewerkers van het JCvSZ spanning ervaren in hun werk en dat deze moeite hebben in de omgang met de leiding.

Strekking brief

De IG heeft de klagers in een brief zijn oordeel meegedeeld. Voor wat betreft het gebrek aan wederhoor acht hij de klacht gegrond. Dit gebrek doet echter geen afbreuk aan de strekking van de inspectiebrief, aldus de IG. Die luidt dat de leiding van het JCvSZ bezig is met een verandertraject. Zij moet de gelegenheid krijgen daarmee op verantwoorde wijze verder te gaan. Daarbij moet zij rekening houden met de spanning die een aantal medewerkers ervaart.

Of de kwaliteit van de zorgverlening aan gedetineerden in het geding is, kan de IG niet beoordelen. Op dat terrein is de Inspectie JenV niet bevoegd. Dit valt onder het toezicht van de IGJ. Dat is tijdens de gesprekken ook gemeld door de inspecteurs. Tijdens het onderzoekstraject hebben JenV-inspecteurs regelmatig afgestemd met de IGJ. Voorbeelden over de zorg aan justitiabelen hebben zij doorgegeven aan de IGJ. Recent heeft de IGJ over haar bevindingen ten aanzien van JCvSZ bericht. De Inspectie JenV herkent in die berichtgeving ook een aantal elementen die in het contact met de inspecteurs van de Inspectie JenV aan de orde zijn geweest.

Mogelijk zijn bij klagers verwachtingen gewekt doordat inspecteurs aangaven dat de Inspectie JenV gaat over ‘veiligheid op de werkvloer in de breedste zin van het woord’. Zij hebben ook gezegd dat de Inspectie JenV geen rol heeft ten aanzien van de kwaliteit van zorg en geen rol kan spelen in individuele zaken zoals arbeidsgeschillen. Het spijt de IG als verwachtingen zijn gewekt die de Inspectie JenV niet kan waarmaken.

De conclusie in de inspectiebrief dat circa tien medewerkers spanning ervaren in hun werk en moeite hebben in de omgang met de leiding is volgens de IG niet onjuist. Er is geen aanwijzing dat breed onder het personeel spanning wordt ervaren of dat een onveilige werksituatie heerst in het JCvSZ. Gedurende het onderzoek hebben zich hierover niet meer dan tien mensen uitgelaten tegenover de inspecteurs.

Uit de inspectiebrief kan niet worden afgeleid dat er niets aan de hand zou zijn in het JCvSZ, vindt de IG. De inspecteurs beoogden feitelijk op te schrijven hoe sommigen binnen het JCvSZ de werkcultuur ervaren en hoe daar door de leiding tegenaan wordt gekeken. 

De Inspectie JenV blijft aandacht houden voor het justitieel zorgcomplex. Zo heeft ze onlangs bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (de overkoepelende dienst van het gevangeniswezen) de stand van zaken ten aanzien van het verandertraject opgevraagd.

Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden, Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)
Beeld: DJI