Intensiever toezicht op samenwerking en integrale aanpak problemen

De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) houden de komende vier jaar intensiever toezicht op de uitvoering in het sociaal domein. Zij willen hun impact verder vergroten en zo de doorontwikkeling van zorg en ondersteuning in het sociaal domein bevorderen. Ze gaan nog meer toezien op samenwerking tussen partijen, meer landelijk beelden opstellen over wat goed en niet goed gaat en zullen partijen nog meer aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid om tot verbetering te komen.

Dat is de kern van het nieuwe Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein 2021 - 2024. Het ontbreken van samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen is een terugkerend probleem. Ook is er vaak geen samenhangende aanpak.

In het meerjarenprogramma blijven de inspecties integraal kijken naar het sociaal domein. Het perspectief van de burger, die niet in domeinen of sectoren denkt, blijft daarbij ook centraal staan. De samenwerkende inspecties van TSD willen met hun toezicht bereiken dat professionals, organisaties en bestuurders nog meer vanuit dit integrale perspectief voor burgers werken.

Het toezicht vindt plaats langs drie lijnen:

  • Verbreden van toezicht en samenwerking

De inspecties in TSD willen samenwerking en integrale aanpak nog nadrukkelijker op de agenda krijgen. Daarom gaan ze breder kijken. Zowel bij het toezicht gericht op kwetsbare groepen als bij het toezicht op organisaties. De inspecties in TSD gaan er intensiever op toezien dat partijen in het sociaal domein samenwerken en dat er samenhang is in hun gezamenlijk aanpak. De nadruk op samenwerking tussen verschillende partijen wordt ook meer en meer onderdeel van het toezicht van de afzonderlijke inspecties. Daarnaast blijven de vier inspecties investeren op de verbinding met gemeenten, gelet op hun rol en verantwoordelijkheden in het sociaal domein.

  • Aanpakken van hardnekkige knelpunten

Veel mensen krijgen niet de hulp die zij nodig hebben door veelal dezelfde problemen in de uitvoering. Met name bij de toegang tot zorg en ondersteuning als bij de overgang naar een andere sector of regeling zien de inspecties in TSD dat problemen zich herhalen. De sectoren zorg, jeugd, werk en inkomen, onderwijs, veiligheid en wonen sluiten lokaal en regionaal vaak niet goed op elkaar aan.

De inspecties in TSD gaan daarom op zoek naar de achterliggende verklaringen waarom deze moeilijkheden keer op keer terugkomen. Ook spreken zij partijen aan op hun verantwoordelijkheid. Waar nodig zullen ze een doorbraak forceren.

  • Reflecteren

De inspecties in TSD willen bijvoorbeeld aan de hand van landelijke beelden, kennis en deskundigheid bij elkaar brengen. Op die manier krijgen betrokken partijen beter in beeld hoe veranderingen in het sociaal domein elkaar beïnvloeden. Daarbij zetten de inspecties in TSD de betrokken partijen in het sociaal domein aan om continu te blijven reflecteren op hun rol en verantwoordelijkheid.

Een vrouw loopt langs een dichtgetimmerde woning
Beeld: ©Rijksoverheid / Richard van Elferen