Inspectie JenV publiceert Meerjarenperspectief 2021-2024

‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’. Onder dit motto presenteert de Inspectie Justitie en Veiligheid haar Meerjarenperspectief 2021-2024 (MJP). Daarin geeft zij aan welke doelen zij de komende vier jaar hanteert en hoe zij haar toezicht vormgeeft.

De Inspectie JenV ziet toe op organisaties in het werkveld van justitie en veiligheid zoals politie, jeugdorganisaties, gevangenissen en migratieorganisaties. Deze spannen zich in om de samenleving zo rechtvaardig en veilig mogelijk te maken en te houden. De Inspectie JenV onderzoekt hoe de organisaties hun taken uitvoeren.

"Zij werken hard maar het blijft mensenwerk. Toezicht kan duidelijk maken waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan”, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV. "We willen bijdragen aan het publieke vertrouwen in organisaties en netwerken in het domein van Justitie en Veiligheid door hun functioneren in beeld te brengen. Via ons toezicht willen we signaleren, stimuleren en waar nodig interveniëren.” Contact onderhouden met en op bezoek gaan bij instellingen, het doen van verdiepend onderzoek en het nauwgezet volgen van verbetermaatregelen behoren tot het arsenaal van de Inspectie JenV.

Veerkracht en weerbaarheid

De komende jaren focust de Inspectie JenV op vier doelen. Deze zijn naar voren gekomen in gesprekken met onder meer de organisaties waarop zij toeziet.

De Inspectie JenV wil de veerkracht en weerbaarheid stimuleren van de organisaties, door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe zij omgaan met een crisis. Zij wil ook dat organisaties scherp voor ogen houden dat de burger iets aan hun werk moet hebben.

Verder wil de Inspectie JenV het lerend vermogen van de organisaties bevorderen. Daarnaast wil zij met haar toezicht bijdragen aan de samenwerking tussen organisaties: delen ze informatie zodat hun netwerken effectief zijn?

Deze doelen vinden hun oorsprong in speerpunten die de Inspectie JenV heeft vastgelegd in haar Werkprogramma 2021: de ‘maatschappelijke opgave centraal’ (wat levert het werk van uitvoeringsorganisaties op voor direct betrokkene en de burger) en de ‘uitvoering in beeld’. Dit laatste wil zij doen door goede contacten te onderhouden met de organisaties en door meer gegevens van hen te vergaren dan zij tot nu toe deed. Daarmee wil zij risico’s zo vroeg mogelijk in kaart brengen zodat ze deze informatie kan teruggeven aan het werkveld. De organisaties kunnen daar dan actie op ondernemen.

De Inspectie JenV wil zelf ook leren van haar toezicht. Zo wil zij toetsen wat burgers hebben aan het werk van organisaties door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen meer te betrekken bij haar onderzoeken.

De Inspectie JenV gebruikt het MJP als basis voor haar werkprogramma’s waarin zij jaarlijks aangeeft wat haar concrete toezichtactiviteiten zijn.

Voorpagina Meerjarenperspectief IJenV