Inspectie volgt dossierbehandeling Taskforce IND

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat tot aan de zomer de beslisprocedure op asielaanvragen van Taskforcezaken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) volgen. In maart 2020 werd bij de IND een Taskforce ingesteld om de achterstanden in asielprocedures weg te werken. Om dat te bereiken werden tijdelijke medewerkers en externe bureaus ingezet en werden asielzoekers schriftelijk gehoord in plaats van mondeling. Ook schakelde de IND begin dit jaar over naar een minder tijdrovende werkwijze. Deze bijzondere omstandigheden kunnen mogelijk van invloed zijn op de zorgvuldigheid van het beslisproces. Omdat de Inspectie JenV daarnaast van een aantal IND-medewerkers signalen heeft gekregen dat deze zorgen hebben over besluitvorming in Taskforcezaken gaat zij in de komende maanden na hoe het wegwerken van de achterstand verloopt en hoe de zorgvuldigheid daarbij wordt geborgd.

De Taskforce kreeg in maart 2020 de opdracht om asielaanvragen die vóór 1 april 2020 waren ingediend (15.350 zaken) voor het einde van dat jaar af te handelen. Later werd deze deadline gezet op 1 juli 2021. Per 1 mei resteerden nog ruim 4000 zaken. De Inspectie JenV heeft eerder bij de betrokken partijen de vraag neergelegd of de sturing op het halen van de Taskforce-opdracht de uitvoering niet te veel onder druk zet en of de zorgvuldigheid van het beslisproces daardoor mogelijk in het geding komt. Betrokkenen hebben de Inspectie JenV laten weten dat maatregelen zijn getroffen om de Taskforcedoelen te kunnen halen en om de zorgvuldigheid daarbij te handhaven.

Zo is sinds januari van dit jaar de werkwijze aangepast door de dossiers van de Taskforce samen te voegen met de overige dossiers. Alle aanvragen (oud en nieuw) worden afgehandeld door medewerkers die beschikken over de daarvoor benodigde kennis. Met de aanpassing van de werkwijze in de beslisprocedure beoogt de IND onnodig zeer omvangrijke beslisdossiers en zeer uitvoerige asielbeslissingen te voorkomen, waarmee tijdwinst wordt behaald.

De Inspectie JenV wil de werking van deze maatregelen volgen. Zij kijkt daarom onder meer naar de aard en omvang van de werkvoorraad van de Taskforcedossiers en de sturing daarop. Ook gaat de Inspectie JenV na hoe de overgang naar het aangepaste werkwijze in het beslisproces verloopt en welke zorgvuldigheidsnormen en kwaliteitsvoorzieningen daarin worden gehanteerd.

Balie entree Ter Apel
Beeld: ©Rijksmediatheek / Rob Acket