Toezicht door Inspectie van Justitie en Veiligheid op incassodienstverleners

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 voldoen aan kwaliteitseisen die hen onder meer verplichten om heldere informatie te geven en netjes om te gaan met mensen met een schuld. Zo worden mensen met een schuld beter beschermd en weten schuldeisers beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) moet leiden tot een hogere kwaliteit en professionaliteit van incassodienstverleners en moet helpen schuldenproblematiek terug te dringen. Zo beperkt de wet het stapelen van incassokosten en mogen mensen niet onder druk gezet worden. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt toezicht op deze nieuwe regels.

Nieuwe regels

Onder het toezicht van de Inspectie JenV vallen alle ondernemers die buiten de rechter om incassowerkzaamheden namens een derde partij uitvoeren. Ook bedrijven die een schuld hebben overgenomen, vallen onder het toezicht. Het gaat dan alleen om schulden die geïnd worden bij natuurlijke personen in Nederland. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook eenmanszaken of vennootschappen onder firma. De Inspectie JenV controleert of incassodienstverleners zich houden aan de wettelijke regels. Zo moeten zij zich inschrijven in het door Screeningsautoriteit Justis beheerde Register Incassodienstverlening. Dit register is voor iedereen in te zien. Voor bestaande ondernemers geldt dat zij één jaar hebben om zich in te schrijven. Bedrijven die vanaf 1 april op de markt komen, moeten zich direct inschrijven om hun werkzaamheden te mogen uitvoeren. De wet stelt verder eisen op het gebied van vakbekwaamheid, goede informatieverstrekking, omgang met de schuldenaar en juiste opbouw van klantdossiers. In de toezichtstrategie en het toetsingskader staat hoe de Inspectie JenV toezicht houdt en welke maatregelen zij kan nemen als bedrijven zich niet aan de wet houden.

Wat betekent dit voor de huidige praktijk

Doordat er vanaf 1 april een wettelijk kader is, is voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet mag. Dat betekent ook dat bepaalde bestaande praktijken niet langer zijn toegestaan. Het dreigen met bevoegdheden die een incassodienstverlener niet heeft, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, is niet in overeenstemming met de regels voor juiste omgang met mensen met een schuld. Alleen deurwaarders mogen, als er sprake is van een rechtsgeldige titel, overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding. Incassodienstverleners zijn hiertoe niet bevoegd. Ook moeten de in rekening gebrachte kosten duidelijk opgebouwd en gespecificeerd zijn. Het stapelen van incassokosten wordt bijvoorbeeld door de wet beperkt tot maximaal €140 voor zes maanden als de maandelijkse vorderingen of termijnbedragen lager zijn dan €266,67. Ook zijn bedrijven verplicht om een klachtenregeling te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillenregeling.

Foto Toezicht door Inspectie op incassodienstverleners
Beeld: ©Inspectie Justitie en Veiligheid