Privacy

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gebruikt bij de uitvoering van haar toezichttaken soms persoonsgegevens. De privacywetgeving verplicht de Inspectie JenV om zorgvuldig en integer om te gaan met die gegevens. De Inspectie heeft deze privacyverklaring opgesteld om helder aan te geven wat voor gegevens de Inspectie bij de uitvoering van haar toezicht verzamelt en hoe zij daarmee omgaat.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op juiste naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wettelijke en publiekrechtelijke taken Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden, de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht binnen het domein van justitie en veiligheid. Met haar toezicht wil de Inspectie inzicht geven in de kwaliteit van de taakuitvoering van organisaties en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Het werkterrein van de Inspectie bestaat uit de toezichtgebieden:

De toezichttaken van de Inspectie zijn vastgelegd in het Organisatiebesluit Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 en vinden hun grondslag in verschillende wetten

De Inspectie verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De Inspectie verwerkt alleen díe persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken, en toetst de gegevensverwerking daarbij aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Uitgangspunt hierbij is dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen.

Soorten persoonsgegevens

Als de Inspectie JenV persoonsgegevens verwerkt gaat het in het algemeen om de volgende persoonsgegevens:

  • Algemene persoonsgegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
  • E-mailadressen.

Daarnaast kan het voorkomen dat meer specifieke informatie wordt verwerkt, bij voorbeeld in het kader van het toezicht op het terugkeerproces van vreemdelingen. Soms worden, bijvoorbeeld bij incidentenonderzoek, ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals strafrechtelijke gegevens of bepaalde gegevens uit een jeugdhulpdossier die in het kader van het toezicht op de Jeugdwet zijn ingezien.

Persoonsgegevens verzameld via de website

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Inspectie JenV alleen voor het doel waarmee de bezoeker ze heeft achtergelaten, zoals voor beantwoording van een vraag.

Uitwisseling van (persoons)gegevens

Bij de uitvoering van haar taak werkt de Inspectie JenV regelmatig samen met andere toezichthouders en diensten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarbij wisselt de Inspectie informatie uit met die organisaties. In deze informatie kunnen persoonsgegevens voorkomen. De Inspectie hanteert daarbij het uitgangspunt dat de organisaties waarmee de Inspectie informatie uitwisselt, net zo zorgvuldig met gegevens omgaan als de Inspectie zelf.

Informatiebeveiliging

De Inspectie JenV voldoet aan de rijksbrede en de door het ministerie van Justitie en Veiligheid gestelde kaders ten aanzien van informatiebeveiliging.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

De Inspectie JenV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inzagerecht

De Inspectie JenV is verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarbij hoort het recht van burgers om inzage te krijgen in de manier waarop de Inspectie met persoonsgegevens omgaat. Op grond van de Avg hebt u het recht om inzage te vragen in de over u verwerkte persoonsgegevens door de Inspectie. U heeft eveneens het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

U kunt eveneens verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Verder hebt u het recht om verzet aan te tekenen in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U kunt deze verzoeken digitaal indienen via het contactformulier. Of schriftelijk door een brief te sturen naar:

Inspectie Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag