Privacy

In deze privacyverklaring legt de Inspectie JenV uit welke persoonsgegevens zij bij de uitvoering van haar toezicht verzamelt en hoe zij daarmee omgaat.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is elke informatie die herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn een naam of een huisadres, maar ook gegevens over iemands gezondheid.

Waarom gebruikt de Inspectie JenV persoonsgegevens?

Om uitvoering te geven aan het toezicht heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om interviews in het kader van toezicht te organiseren of om contact te leggen met burgers die een melding bij de Inspectie JenV hebben gedaan.

Waarom mag de Inspectie JenV persoonsgegevens verwerken?

De Inspectie verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De toezichttaken van de Inspectie zijn vastgelegd in het Organisatiebesluit Ministerie Justitie Veiligheid en vinden hun grondslag in verschillende wetten.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt de Inspectie JenV?

Als de Inspectie JenV persoonsgegevens verwerkt gaat het in het algemeen om gewone persoonsgegevens, zoals: naam, telefoonnummer en e-mailadres van ketenpartners of burgers.

Daarnaast kunnen bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van het toezicht op op de verlening van forensische zorg of bij het toezicht op de politie.

Persoonsgegevens verzameld via de website

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Inspectie JenV alleen voor het doel waarmee de bezoeker ze heeft achtergelaten, zoals voor beantwoording van een vraag en om contact op te nemen om de vraag te verhelderen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

De Inspectie verwerkt alleen díe persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, en toetst de gegevensverwerking daarbij aan de beginselen van proportionaliteit (worden niet te veel persoonsgegevens verwerkt) en subsidiariteit (is er een alternatief mogelijk zodat minder of geen persoonsgegevens verwerkt hoeven worden). In het geval van verwerking van bijzondere persoonsgegevens neemt de Inspectie extra waarborgen in acht, waaronder het beperken van de kring van personen binnen de Inspectie die toegang tot deze gegevens kan krijgen.

Uitwisseling van (persoons)gegevens

Bij de uitvoering van haar taak werkt de Inspectie JenV regelmatig samen met andere toezichthouders en diensten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarbij wisselt de Inspectie op basis van een wettelijk grondslag en met inachtneming van de principes van de AVG informatie – waaronder (bijzondere) persoonsgegevens - uit met die organisaties.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de Inspectie JenV bewaard:

  • zolang als nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • of vereist is op grond van de Archiefwet; en
  • niet langer dan wettelijk toegestaan.

Informatiebeveiliging

De Inspectie JenV voldoet aan de rijksbrede en de door het ministerie van Justitie en Veiligheid gestelde kaders ten aanzien van informatiebeveiliging.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal privacyrechten. Zo kunt vragen welke persoonsgegevens de Inspectie Justitie en Veiligheid van u verwerkt en deze laten verbeteren als de gegevens niet kloppen. Ook kunt u in sommige gevallen vragen de gegevens te laten wissen of de verwerking te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of een privacyklacht bij ons melden als u het niet eens bent met hoe wij met uw gegevens omgaan.

U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of een brief sturen naar:

Inspectie Justitie en Veiligheid

T.a.v. de privacy officer
Postbus 20301
2500 EH Den Haag