Toegankelijkheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.

Digitale toegankelijkheid is in heel Europa wettelijk verplicht sinds 23 september 2018. Als de overheid niet voldoet kan Europa sancties opleggen aan Nederland. De regering kan die doorbelasten aan de organisaties die niet voldoen. Dit was tot 1 juli 2023 geregeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat is na die datum omgezet naar de Wet Digitale Overheid. De Wdo is vanaf 1 juli de wettelijke grondslag voor het Besluit geworden. Met de inwerkingtreding van de Wdo verandert er niets aan de wettelijke verplichting, vervalt het woordje ‘Tijdelijk’ en blijft het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid van kracht.

In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Inspectie-jenv.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.inspectie-jenv.nl/

De vorige verklaring is van 29-12-2020 en daarom wordt deze momenteel bijgewerkt.

Melden toegankelijkheidsprobleem op deze website

Heeft u vragen of opmerkingen over de digitale toegankelijkheid van onze website of wilt u een publicatie gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Mail: contact@inspectie-jenv.nl.