De Inspectie Justitie en Veiligheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World
Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Onderdelen waarop Inspectie-jenv.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Inspectie-jenv.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

PDF-documenten

Specificatie

PDF-documenten op Inspectie-jenv.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Samenwerkende partijen leveren ook pdf’s aan voor Inspectie-jenv.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan InspectieVenJ.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Inspectie-jenv.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert Inspectie-jenv.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Inspectie-jenv.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten en de pdf bevat geen persoonlijke gegevens.

Maatregelen

Inspectie-jenv.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.

Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.

Oude content

Specificatie

Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.

Oorzaak

Oude content moet vanuit een archieffunctie soms beschikbaar blijven op de website. Inspectie-jenv.nl past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten. 

Gevolg

Sommige bezoekers van Inspectie-jenv.nl kunnen deze content niet of niet goed gebruiken.

Alternatieven

Inspectie-jenv.nl biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de Inspectie via het contactformulier.