Jeugd

De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is sinds 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De instellingen waarmee jeugdigen via het strafrecht in aanraking komen, hebben allemaal op hun eigen manier te maken met dit nieuwe jeugdstelsel. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) richt zich in haar toezicht voornamelijk op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ten aanzien van jeugdigen. Instellingen binnen de jeugdketen zijn:

  • Halt
  • Jeugdreclassering
  • Justitiële jeugdinrichtingen
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Toezicht Sociaal Domein

Toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV richt zich bij haar toezicht op de vraag of de instellingen in de keten en binnen het nieuwe stelsel hun taken naar behoren uitvoeren. Uitgangspunt is hierbij dat de jeugdige op een goede manier terugkeert in de samenleving en dat recidive wordt voorkomen.

Vanuit het maatschappelijk belang richt het toezicht zich ook op de bredere jeugdketen. Waar nodig en mogelijk vindt het toezicht plaats vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met andere Rijksinspecties. Hiervoor participeert de Inspectie JenV in het Toezicht Sociaal Domein (voorheen Samenwerkend Toezicht Jeugd).

Meldplicht voor jeugdinstellingen

Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, Jeugdhulpaanbieders, de Veilig Thuis organisaties en Halt moeten calamiteiten en geweld melden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en de Inspectie Justitie en Veiligheid beoordelen en behandelen deze meldingen integraal.

Artikel 1.1 van de Jeugdwet definieert de begrippen ‘calamiteit’ en ‘geweld’ als volgt:

  • Calamiteit: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.
  • Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering: lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling.  Of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent. Of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.
  • Calamiteit/Geweld melden (voor instellingen)

Toetsingskader

Hoe houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid toezicht op de instellingen binnen de jeugdketen? Wat zijn de normen waaraan instellingen getoetst worden? De antwoorden op dit soort vragen staan in het toetsingskader.