Leerlingen op de gang van een middelbare school
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid Fotograaf Richard van Elferen

Jeugd

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) richt zich in haar toezicht voornamelijk op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ten aanzien van jeugdigen. Instellingen binnen de jeugdketen zijn:

Toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV richt zich bij haar toezicht op de vraag of de instellingen in de keten en binnen het nieuwe stelsel hun taken naar behoren uitvoeren. Uitgangspunt is hierbij dat de jeugdige op een goede manier terugkeert in de samenleving en dat recidive wordt voorkomen.

Vanuit het maatschappelijk belang richt het toezicht zich ook op de bredere jeugdketen. Waar nodig en mogelijk vindt het toezicht plaats vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met andere Rijksinspecties, zoals met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of in groter verband via het Toezicht Sociaal Domein.

Meldplicht voor jeugdinstellingen

Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, Jeugdhulpaanbieders, de Veilig Thuis organisaties en Halt moeten calamiteiten en geweld melden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en de Inspectie Justitie en Veiligheid beoordelen en behandelen deze meldingen integraal via Commissie Meldingen en Jeugd.

Toetsingskader

Hoe houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid toezicht op de instellingen binnen de jeugdketen? Wat zijn de normen waaraan instellingen getoetst worden? De antwoorden op dit soort vragen staan in het toetsingskader.