Gevangeniswezen

Mensen die zijn opgesloten in het gevangeniswezen zijn veroordeeld voor een misdrijf of wachten het vonnis van hun rechtszaak af. Volwassen gedetineerden zitten vast in gevangenissen (ook wel penitentiaire inrichtingen genoemd) en huizen van bewaring. Een gevangenisstraf kan alleen worden opgelegd als er sprake is van een ernstig strafbaar feit (diefstal, geweldsdelicten, zedendelicten, doodslag of moord). De verantwoordelijkheid voor gedetineerde volwassenen ligt bij de sector Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Risicogestuurd toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid

Met het toezicht op de sanctietoepassing stimuleert de Inspectie JenV de taakuitvoering van organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van straffen en maatregelen. Vanaf 2016 houdt de Inspectie meer risicogestuurd toezicht op de justitiële inrichtingen. Dit betekent dat er op grond van risico’s naar een selectie van instellingen waar detentie ten uitvoer wordt gebracht wordt gekeken. Daarbij licht de Inspectie deze instellingen (gedeeltelijke) door of er zal meer thematisch onderzoek worden gedaan.

Overlijden in detentie

De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor degenen die onder haar zorg verkeren. Daarom worden alle sterfgevallen die plaatsvinden in een justitiële instelling door DJI gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Sinds een aantal jaren beoordelen de inspecties deze meldingen gezamenlijk in het kader van integraal toezicht. De IGJ richt zich hierbij op de kwaliteit van de geboden zorg, de Inspectie JenV toetst de penitentiaire processen (waaronder de toegang tot zorg). Als de inspecties oordelen dat nader onderzoek gewenst is, wordt een incidentonderzoek gestart. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor het informeren van nabestaanden over het onderzoek dat de inspecties hebben verricht.

Meer informatie