Reclasseringsorganisaties

Rechters, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen kunnen bijzondere voorwaarden opleggen aan verdachten of veroordeelden. Deze voorwaarden zijn gericht op gedragsverandering van betrokkene – voorkomen en verminderen van crimineel gedrag – en bescherming van de maatschappij en het slachtoffer. De reclassering controleert of verdachten of veroordeelden zich aan de voorwaarden houden en begeleidt hen bij het naleven van de voorwaarden en bewaakt dat ze dit doen.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) ziet toe op de taakuitvoering van alle reclasseringsorganisaties. De verschillende reclasseringstaken worden uitgevoerd door drie organisaties:

Effectieve terugkeer in de samenleving

Een aantal onderzoeken van de Inspectie JenV heeft de effectieve terugkeer in de samenleving als verbindend thema. Zo onderzoekt de Inspectie het toezicht op de naleving van bijzondere voorwaarden, zoals een locatieverbod of een verplichte ambulante behandeling, door reclasseringsinstellingen. Een toenemend aantal incidenten, en signalen dat de samenwerking in de keten niet altijd effectief is, vormen de aanleiding voor dit onderzoek.

De Inspectie bezocht in 2016 de reclasseringsinstellingen in de regio Rotterdam voor een tussentijds toezicht. Dit als vervolg op een integrale doorlichting in 2014.
Lees meer: 'Inspectie sluit tussentijds toezicht Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Rotterdam af'.

Toetsingskader

Hoe houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid toezicht op de reclasseringsorganisaties? Wat zijn de normen waaraan reclasseringsorganisaties worden getoetst? De antwoorden op dit soort vragen staan in het toetsingskader.