Toezicht Sociaal Domein

In het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein (TSD) werken vier Rijksinspecties samen: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. TDS houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De samenwerkende inspecties kijken naar maatschappelijke problemen rond onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen. In dit toezicht staat de burger centraal.

Toezicht Sociaal Domein bestaat al meer dan tien jaar. De samenwerking levert voordelen op voor alle betrokkenen:

  • In het toezicht kan een breed terrein worden bezien, dat verder reikt dan het strikte jeugd-zorgdomein.
  • Ervaring en deskundigheid van de samenwerkende inspecties is gebundeld.
  • De programmering van het toezicht is afgestemd, waardoor bij de betrokken instellingen tijdens één bezoek alle noodzakelijke informatie kan worden verzameld en in samenhang wordt gerapporteerd.

Website voor regisseurs in het sociaal domein: Regisseur, heb je scherp wat je moet zien?

De website regiesociaaldomein.nl is een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat heeft een goede regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden? Wat moet voor de regisseur geregeld zijn?