Eisen aan telers en toezicht door Inspectie JenV

Alleen de (maximaal 10) telers die door de ministers van JenV en VWS zijn aangewezen, mogen meedoen met dit experiment. De eisen waar zij aan moeten voldoen staan beschreven in de wet- en regelgeving en in de voorschriften bij hun aanwijzingsbesluit. 

In de praktijk betekent dit dat aangewezen telers legaal cannabis (en daarvan afgeleide producten) produceren, dat zij deze leveren aan coffeeshops die in de deelnemende gemeenten zijn toegestaan en dat die coffeeshops alleen die cannabis verkopen. De Inspectie JenV controleert de geslotenheid van de coffeeshopketen vanaf de teelt bij de aangewezen teler tot en met de verkoop door coffeeshophouders aan de consument. Het toezicht van de Inspectie JenV omvat ook toezicht op de naleving van de eisen rondom afvalverwerking, beveiliging van de productielocaties en het vervoer van de cannabis naar de coffeeshops. In haar Toezichtkader beschrijft de Inspectie hoe zij bij telers en coffeeshops controleert of zij aan de regels voldoen. Dit toezichtkader is momenteel nog in ontwikkeling.

De Inspectie JenV controleert onder meer of het Track & Trace-systeem wordt toegepast conform de wet- en regelgeving. Ook kijkt zij of de afvalverwerking volledig op de productielocatie plaatsvindt en voldoet aan de specifieke voorschriften waaraan de aangewezen telers moeten voldoen. Denk aan de eisen van vervoer (zoals de inzet van een gecertificeerde vervoerder). Zo mag plantenafval niet ongeregistreerd in de groene GFT-bak en mag afval alleen vernietigd worden op de locatie van de teler volgens eisen die in het aanwijzingsbesluit van de teler staan. 

Meer informatie: