Fasering wietexperiment

Het wietexperiment bestaat uit 5 fases. Ook het toezicht loopt gefaseerd.

Momenteel bevindt het experiment zich in de voorbereidingsfase. 

De Inspectie JenV hanteert voor het toezicht bij de telers een toetsingskader. Het toetsingskader (momenteel nog in ontwikkeling) bevat regels die voor alle telers gelden, zoals het correcte gebruik van het zogenaamde Track & Trace-systeem. Via het Track & Trace-systeem registreert een teler op plant- en batchniveau hoeveel hij van een bepaalde soort hennep produceert en hoeveel hij hiervan (afgeleide producten) afzet. Daarnaast zijn er ook specifieke eisen (afgestemd op de teeltwijze en –locatie van de teler). De Inspectie JenV houdt toezicht op de geslotenheid van de keten. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij controleert of telers de voorschriften met betrekking tot de registratie van hun planten en de regels rondom afvalverwerking naleven. Dit kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden om een goed beeld te krijgen van de naleving van de regels in het productieproces. Als de Inspectie JenV overtredingen ziet, wordt de verantwoordelijke teler hierop aangesproken. De Inspectie heeft hierbij verschillende handhavingsinstrumenten tot haar beschikking. Welk instrument wordt ingezet en op welke manier is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding.

Meer informatie: