Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uit gaat te beperken. Nu het actieprogramma tweeëneenhalf jaar loopt, is het tijd om de balans op te maken. Wat is gelukt? Wat is (nog) niet gelukt? Wat ging goed? En wat kan beter of anders? Hiertoe heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) op verzoek van de NCTV en het ministerie van SZW een evaluatie van het actieprogramma uitgevoerd. Het is een onderzoek naar de wijze waarop organisaties uitvoering geven aan de maatregelen uit het actieprogramma. Het is geen onderzoek naar de effecten van maatregelen. Bij de evaluatie staat het verder verbeteren van de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme voorop.