Rapport Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

De crisisorganisatie op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is nog niet robuust ingericht. Deze is nog steeds niet voldoende voorbereid op toekomstige rampen en crises, ondanks verbeteringen op het gebied van vervoer en verbindingen.Dat is zorgelijk want dreigingen van rampen en crisis zijn voor de eilanden reëel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de eilanden kunnen de crisisorganisatie op de eilanden naar een hoger plan te tillen door samen inzichtelijk maken wat er nodig is aan expertise, middelen en mensen. Om dat goed te kunnen doen is het wenselijk dat de minister van JenV met partijen snel heldere afspraken maakt over wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport over de rampenbestrijding in Caribisch Nederland.