Rapport 'Resultaten en bevindingen van het onderzoek politieonderwijs locatie Rotterdam' gepubliceerd

De Inspectie heeft in 2012 vervolgonderzoek gedaan naar de kwaliteitsaspecten uit het ‘Kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Rotterdam’ van 2011 die niet voldeden aan de criteria zoals deze zijn vastgelegd in het Toezichtkader kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs.

De Inspectie heeft onderzocht of de aangekondigde maatregelen tot verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs hebben geleid. De resultaten en bevindingen zijn vastgelegd in een notitie met een begeleidende brief waarin het oordeel en de conclusies zijn opgenomen.

De Inspectie is van oordeel dat de locatie Rotterdam op het merendeel van de onderzochte knelpunten bij het onderwijs PO2002 onvoldoende verbeteringen heeft gerealiseerd; dit onderwijs loopt door tot eind 2014. Voor een aantal onderwerpen geldt dit ook voor het onderwijs PO2.0 dat op 1 januari 2012 is gestart. De verbetermaatregelen moeten voor het nieuwe onderwijs hun uitwerking nog krijgen.