De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt op basis van de Politiewet 2012 toezicht op de politie. Met de invoering van de Politiewet heeft Nederland sinds 2013 de nationale politie. Dit is één landelijke organisatie onder leiding van een korpschef. Het toezicht van de Inspectie JenV richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.
Het gaat hierbij niet alleen om het functioneren van de politie als eigenstandige organisatie, maar ook om haar rol als ketenpartner (bijvoorbeeld binnen de strafrechtketen en vreemdelingenketen). De Inspectie houdt ook toezicht op de kwaliteit van politieopleidingen en de examinering.

Toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid

De politie zit tot eind 2017 in een overgangsfase. De Inspectie JenV houdt in die periode vooral toezicht op de belangrijkste taken van de politie, zoals de handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten. De veiligheid in Nederland mag immers niet lijden onder de veranderingen bij de politie. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de politie haar taken goed uitvoert. Door het toezicht krijgen de minister en de korpschef van de nationale politie een onafhankelijk beeld van de politiepraktijk. Dit helpt hen om het verloop te volgen van de overgangsfase bij de politie. Waar nodig kunnen zij die overgang bijsturen en kan de minister de Tweede Kamer hierover informeren.

Meer informatie

Zie ook