Rapport 'Nationale politie op koers?' aangeboden

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt op verzoek van de minister van VenJ halfjaarlijks de voortgang van de vorming van de nationale politie. Dit eerste onderzoek heeft betrekking op de stand van zaken van de mijlpalen en resultaten die de nationale politie op acht operationele doelstellingen over de periode van 1 januari tot 1 juli 2013 moest behalen. Deze doelen hebben betrekking op de vorming van de basisteams, operationeel leiderschap, informatiegestuurd werken, administratieve lastendruk, vakmanschap en weerbaarheid van medewerkers, het sturingsconcept, dienstverlening en het politiedienstencentrum.

Resultaten voor een groot deel behaald

De Inspectie VenJ concludeert dat de nationale politie een groot deel van de resultaten voor de acht onderzochte operationele doelen in het eerste half jaar heeft behaald. De werking en kwaliteit zijn echter zeer verschillend waardoor niet altijd op alle niveaus binnen de eenheden aan de gestelde eisen wordt voldaan. Daarnaast stelt de Inspectie VenJ vast dat de realisatie van de nationale politie strak wordt aangestuurd en dat overal in het korps de strakke sturing wordt gevoeld en ervaren. De daadkracht waarmee de eerste resultaten zijn behaald stemt optimistisch. De Inspectie VenJ constateerde tijdens het onderzoek dat er veel draagvlak is voor één politie en dat er veel veranderenergie in de organisatie is.

Risico's voorspoedige verdere ontwikkeling

Tegelijk signaleert de Inspectie in haar rapport ook een aantal risico’s voor een voorspoedige verdere ontwikkeling van de nationale politie. Op basis hiervan concludeert de Inspectie dat op alle niveaus in de organisatie politiemensen de inhoudelijke veranderagenda veel te ambitieus vinden, vooral in combinatie met de (personele) reorganisatie. De vertraging van de personele reorganisatie en de daaruit voortvloeiende onzekerheid trekken veranderenergie weg bij de mensen. Dit vormt volgens de Inspectie VenJ een risico voor het op peil houden van de politieprestaties. Omdat nieuwe leidinggevenden pas over meer dan een jaar bekend zijn, kan nu niet voortvarend verder worden gewerkt aan het bouwen van het nieuwe korps.

Aanbevelingen

De Inspectie beveelt de minister van VenJ op basis van haar onderzoek aan om – alle risico’s overziend – op korte termijn het tempo van de inhoudelijke veranderagenda en de (personele) reorganisatie te heroverwegen. Daarnaast beveelt zij de korpschef aan om de komende jaren niet alleen op het sec halen van doelen te focussen maar ook op de feitelijke werking en de kwaliteit daarvan. Ook beveelt de Inspectie de korpschef aan om helder naar de medewerkers te communiceren over de bedoeling achter de (in cijfers uitgewerkte) resultaten, werkwijzen en sturingsmaatregelen van de nationale politie.

De minister van VenJ heeft het rapport ‘Nationale politie op koers?’ op 29 oktober 2013, samen met de voortgangsbrief over de vorming van de nationale politie, aan het parlement aangeboden. Daarin gaat hij tevens in op de maatregelen die hij naar aanleiding van het rapport van de Inspectie neemt. Deze brief is hieronder opgenomen.