Politiemedewerkers onvoldoende op de hoogte van het belang van klachtbehandeling

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzocht hoe klagers de klachtbehandeling door de politie beleven. De meeste klagers blijken tevreden over de bejegening tijdens de klachtbehandeling. Velen vinden wel dat dat de politie onvoldoende met hun klacht heeft gedaan. De Inspectie constateert dat de politie daardoor kansen laat liggen om het vertrouwen van de burgers in de politie te herstellen. Ook is het leren van klachten binnen de politieorganisatie onvoldoende geborgd.

Aanleiding

De minister van Veiligheid en Justitie had om het onderzoek gevraagd. Hij deed dit na opmerkingen van Tweede Kamerlid Marcouch over de klachtbehandeling door de politie. Aanleiding daarvoor waren onder andere uitingen van onvrede over de politie in de Schilderswijk in Den Haag, met name over de bejegening door de politie bij het indienen van een klacht.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in vier regionale eenheden: Noord-Nederland, Midden-Nederland , Den Haag en Limburg. De Inspectie heeft de klachtenprocedure van deze eenheden bestudeerd, klachtregistratiegegevens ingezien, telefonische interviews gehouden met klagers, klachtdossiers nageslagen en een groepsbijeenkomst gehouden met klachtbehandelaars en klachtencoördinatoren.

Uitvoeringsregeling klachtbehandeling politie 2013

De politie wil haar klachtbehandelingsdoelen verwezenlijken met een landelijke uniforme werkwijze die is neergelegd in de Uitvoeringsregeling klachtbehandeling politie 2013. In de praktijk blijkt echter dat de gehanteerde procedure van de eenheden op belangrijke onderdelen afwijkt van de regeling. Zo werken bijvoorbeeld niet alle eenheden met vaste klachtbehandelaars buiten de hiërarchische lijn, zoals in de Uitvoeringsregeling is voorgeschreven.

Redenen voor het indienen van een klacht

De meeste burgers dienen niet alleen een klacht in om hun ongenoegen te uiten, maar ook om iets te bereiken. Doelen die zij daarbij voor ogen hebben zijn onder andere: erkenning van de gemaakte fout, aanspreken van de betrokken politiemedewerker, excuses, maatregelen om de fout in de toekomst te voorkomen, en eventueel schadeloosstelling of een andere maatregel. Uiteindelijk vinden veel geïnterviewde klagers dat zij hun doel niet hebben bereikt.

Bevindingen van de Inspectie

Politiemedewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van het belang van klachtbehandeling en de doelen die de politie daarmee nastreeft. Ze zijn bang dat een klacht schadelijk is voor hun carrière en staan daarom vaak afhoudend tegenover klachten. Klachtencoördinatoren en klachtbehandelaars hebben onvoldoende tijd om te investeren in meer kennis en begrip bij medewerkers. Aan het signaleren van trends en het uitwisselen van leermomenten binnen en tussen de eenheden komt de politie nog nauwelijks toe. Voor de doelen van de politie met klachtbehandeling - herstel van vertrouwen en leren van klachten – is derhalve op deze punten nog een extra inspanning nodig.

In het rapport ‘Klachtbehandeling door de politie’ vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.