Voorbereiding op rampen en incidenten in de veiligheidsregio’s op orde, uitvoering kan beter

De Staat van de rampenbestrijding 2016 laat zien dat de veiligheidsregio’s in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. De voorbereiding op rampen en incidenten in de plannen is doorgaans goed geregeld en de samenwerking met de (vitale) partners en gemeenten gaat steeds beter. Uit de Staat 2016 blijkt echter ook dat het operationeel presteren bij de aanpak van incidenten en bij oefeningen op verschillende punten nog voor verbetering vatbaar is. Ook de kwaliteitszorg is in de veiligheidsregio’s nog volop in ontwikkeling en behoeft nog verbetering.

Zicht op langjarige trends en ontwikkelingen door derde ‘Staat’ op rij

Voor de derde maal brengt de Inspectie Veiligheid en Justitie een Staat van de rampenbestrijding uit. De eerste ‘Staat’ verscheen in 2010 bij het van kracht worden van de Wet op de veiligheidsregio’s. In 2013 volgde de tweede Staat, waarin de Inspectie vooral inging op de wijze waarop de wet en het daarbij behorende besluit in de praktijk vorm kregen. Voor de Staat 2016 heeft de Inspectie een verdieping aangebracht en meer kwalitatief gekeken naar het presteren van de veiligheidsregio’s. De Staat van de rampenbestrijding 2016 markeert waar de veiligheidsregio’s op dit moment staan en geeft tevens aan in welke richting verdere doorontwikkeling moet plaatsvinden.

Vier thema’s als basis voor regionaal én landelijk beeld

De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio’s op de volgende vier thema’s:

  1. planvorming (samenhang tussen de plannen); 
  2. samenwerking (binnen de veiligheidsregio, interregionaal en landsgrens overschrijdend); 
  3. operationele prestaties (optreden bij incidenten en oefeningen); kwaliteit (kwaliteitszorgsysteem,
  4. evalueren en zicht op vakbekwaamheid).

De bevindingen van de Inspectie VenJ staan in een regiobeeld per veiligheidsregio. De stand van zaken in de 25 veiligheidsregio’s vormen de basis voor het landelijk beeld.

Wet, besluit en toetsingskader uitgangspunt voor beoordeling op vier niveaus

Per onderwerp hanteert de Inspectie een beoordeling op de vier niveaus:

  • Onvoldoende.
  • Voor verbetering vatbaar.
  • Basis op orde.
  • Op niveau.

De Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, het toetsingskader van de Inspectie en de gemiddelde prestaties van de veiligheidsregio’s zijn het uitgangspunt voor de beoordeling.

Inspectie roept veiligheidsregio’s op te verbeteren, ‘good practices’ beschikbaar

De Staat 2016 bevat per onderwerp specifieke aanbevelingen. De Inspectie gaat ervan uit dat de veiligheidsregio’s zelf actief aan de slag gaan met de onderwerpen die ‘voor verbetering vatbaar’ zijn. Daarnaast moet geïnvesteerd blijven worden in onderwerpen die weliswaar in de basis op orde zijn, maar waar op diverse onderdelen nog groei mogelijk is. Ter inspiratie zijn op verschillende deelonderwerpen in deze Staat ‘good practices’ opgenomen van veiligheidsregio’s, die de kwaliteit van de taakuitvoering in de praktijk zodanig ‘op niveau’ hebben dat zij een voorbeeld zijn voor andere veiligheidsregio’s.