De Inspectie Justitie en Veiligheid presenteert haar Meerjarenprogramma 2018-2020: toezicht dat ertoe doet

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat het bevorderen van lerend vermogen, focus op ketens en netwerken, een vanzelfsprekende rol bij incidentonderzoek en werken met periodieke (sector)beelden meer centraal stellen in haar toezicht. Deze koers blijkt uit het ‘Meerjarenprogramma 2018-2020’, dat vandaag werd overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In het Meerjarenprogramma vertaalt de Inspectie dit per toezichtgebied in concrete onderzoeken.

""
Minister Ferd Grapperhaus (r) ontvangt het Meerjarenprogramma 2018-2020 uit handen van Hoofd Inspectie JenV Gertjan Bos.

Hoofdlijnen Meerjarenprogramma toegelicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat vijf jaar. In deze periode is het toezichtveld van de Inspectie uitgegroeid tot het hele domein van justitie en veiligheid. Daarmee houdt de Inspectie inmiddels toezicht in een breed en divers veld waarin meer dan 120.000 mensen werken. Het toezichtsveld is volop in beweging. Daarnaast wakkeren incidenten met veel maatschappelijke impact het publieke debat aan over de betekenis en rol van toezicht. Met haar Meerjarenprogramma laat de Inspectie op hoofdlijnen zien hoe ze haar rol, in een omgeving die continue in beweging is, ziet:

  • Lerend vermogen bevorderen. De Inspectie zoekt naar de achterliggende redenen voor successen, tekortkomingen of risico’s in de praktijk. Ook gaat ze structureel na in hoeverre aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd. De intensiteit van het toezicht wordt aangepast wanneer organisaties laten zien zelf een sluitend kwaliteitssysteem te hebben.
  • Focus op ketens en netwerken. De Inspectie richt zich meer op de ketens en netwerken. Natuurlijk blijft er ook aandacht voor individuele organisaties. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met andere toezichthouders.
  • Vanzelfsprekende rol bij incidentonderzoek. De Inspectie werkt toe naar een dekkend beeld van incidenten binnen haar werkveld door alle domeinen incidenten aan haar te laten melden. Naast incidentonderzoek op eigen initiatief, kan de Inspectie ook op verzoek van bewindslieden en bestuurders tot incidentonderzoek overgaan.
  • Leveren van periodieke beelden. De Inspectie gaat de komende jaren meer periodieke beelden opstellen. In deze beelden koppelt de Inspectie de uitkomsten van verschillende toezichtactiviteiten aan kansen en risico’s voor het functioneren in de toekomst. Hiermee brengt de Inspectie beleid en uitvoering meer in de positie om – indien nodig – tijdig (bij) te sturen.

Gefaseerde invoering, met toetsing aan de actualiteit

De snelheid en mate waarin het meerjarenprogramma, als vertaling van de koers, in de praktijk wordt geïmplementeerd zal per toezichtgebied van de Inspectie verschillen. De Inspectie zal onder andere inzetten op de ontwikkeling van een basismonitor voor de verschillende toezichtgebieden. Hierin verzamelt zij gegevens over de kwaliteit van de taakuitvoering op cruciale thema’s als informatiekwaliteit, incidenten, governance en toerusting. Hiermee krijgt de Inspectie inzicht in prestaties en ontwikkelingen en kunnen trends en risico’s worden geïdentificeerd.

Ook gaat de Inspectie de komende periode met organisaties uit haar toezichtveld afspraken maken welke informatie uit data- en informatiesystemen en meldingen met haar worden gedeeld. Het gaat hierbij om informatie en data die relevant zijn voor de Inspectie en daarmee standaard worden aangeleverd. Als de Inspectie constateert dat organisaties kwalitatief in control zijn, worden zij via de basismonitor gevolgd en zijn dan minder vaak onderwerp van verdiepend onderzoek. Zo zet de Inspectie haar capaciteit risicogericht in en wordt toezichtlast beperkt.

‘In verbinding’ tijdens lustrumcongres

Het Meerjarenprogramma is tijdens een lustrumcongres op 23 november 2017 overhandigd aan minister Grapperhaus. In een goed gevuld Nieuwspoort, met bestuurders uit beleid, uitvoering en toezicht én vanuit alle toezichtgebieden, ging de minister in op de rol van toezicht: "Het gaat bij Justitie en Veiligheid om zaken die de maatschappij raken. Deze Inspectie heeft een belangrijke rol in het vertrouwen in de rechtsstaat”. Iets wat Gertjan Bos onderstreepte in zijn dankwoord.

Online magazine

""

Bekijk het Werkprogramma in het Archief. (Blader naar maart 2017 en klik op de link op de homepage.)