Over de Inspectie JenV

Elke dag werken uitvoeringsorganisaties binnen domein van justitie en veiligheid hard aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Denk aan de politie die ingrijpt in noodsituaties, of aan gevangenissen, forensische klinieken en justitiële jeugdinrichtingen die hun cliënten zo goed en veilig mogelijk weer voorbereiden op terugkeer in de maatschappij. Aan veiligheidsregio’s die dag en nacht zorgen voor de paraatheid van hulpverleners, of aan de opvang van asielzoekers waarbij men zich flexibel moet aanpassen aan de migratiestromen. 
Deze en andere organisaties doen complex en belangrijk werk. Zelden alleen, vaak in relatie tot elkaar. Risico’s met een grote impact voor een individuele burger of maatschappij zijn hierbij nooit helemaal uit te sluiten. Wel moeten organisaties zich inspannen om de risico’s voor de samenleving aanvaardbaar te houden. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan.

Inspectie JenV. Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

De Inspectie JenV is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om de onafhankelijkheid van rijksinspecties binnen deze structuur te waarborgen zijn de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties opgesteld. In de aanwijzingen is bepaald dat de beleidsverantwoordelijk minister de rijksinspectie geen aanwijzing mag geven die, kortgezegd, betrekking heeft op de inhoud van zijn taakuitoefening.

Pleidooi voor wet

De Inspectieraad zet zich in om het vertrouwen in de inspecties en de overheid als geheel te versterken. Het samenwerkingsverband van rijksinspecties pleit in dit kader voor een Wet op de rijksinspecties. Die wet moet bijdragen aan het publieke vertrouwen door de onafhankelijke positie van de inspecties nog steviger te verankeren. Daarnaast moet er meer contact, uitwisseling en dialoog zijn met de maatschappij. Ook moeten er goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de departementen.

De Inspectieraad heeft hierover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie verder: Tweede brief Evaluatie Aanwijzingen inzake rijksinspecties.