Over de Inspectie JenV

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) bestaat sinds januari 2012. Ze is ontstaan uit een samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt). Per januari 2014 zijn de taken van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer bij de Inspectie JenV ondergebracht. In de loop van het jaar is het toezicht van de Inspectie JenV verbreed naar de gehele vreemdelingenketen. Vanaf januari 2015 heeft de Inspectie er taken bijgekregen vanuit de Jeugdwet. Hiermee houdt de Inspectie toezicht op het brede domein van justitie en veiligheid, variërend van politie tot sanctietoepassing, jeugd, nationale veiligheid en migratie.

Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

De Inspectie JenV is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om de onafhankelijkheid van rijksinspecties binnen deze structuur te waarborgen zijn de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties opgesteld. In de aanwijzingen is bepaald dat de beleidsverantwoordelijk minister de rijksinspectie geen aanwijzing mag geven die, kortgezegd, betrekking heeft op de inhoud van zijn taakuitoefening.

Pleidooi voor wet

De Inspectieraad zet zich in om het vertrouwen in de inspecties en de overheid als geheel te versterken. Het samenwerkingsverband van rijksinspecties pleit in dit kader voor een Wet op de rijksinspecties. Die wet moet bijdragen aan het publieke vertrouwen door de onafhankelijke positie van de inspecties nog steviger te verankeren. Daarnaast moet er meer contact, uitwisseling en dialoog zijn met de maatschappij. Ook moeten er goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de departementen.

De Inspectieraad heeft hierover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie verder: Tweede brief Evaluatie Aanwijzingen inzake rijksinspecties.