Werkterrein

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) werkt in een diverse omgeving: van de politie tot de Raad voor de Kinderbescherming, van de Immigratiedienst en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Deze organisaties voeren eigenstandig hun taken uit, maar opereren ook in nauwe samenwerking via ketens en netwerken. Zoals de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en het jeugdstelsel.

Toezichtgebieden Inspectie Justitie en Veiligheid

Het werkterrein van de Inspectie JenV bestaat uit de toezichtgebieden: Migratie, Jeugd, Nationale veiligheid, Politie en Sanctietoepassing. Ieder toezichtgebied kent verschillende, meer specifieke aandachtsvelden. Een deel van de toezichtactiviteiten vindt plaats in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Sommige activiteiten raken het lokaal gebonden bestuur en de lokale veiligheid. De Inspectie JenV houdt toezicht op deze aspecten wanneer ze de verantwoordelijkheden raken van de minister of staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Kijk voor meer informatie over het werkterrein en de rol van de Inspectie JenV op de pagina’s: