Werkterrein

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) werkt in een diverse omgeving: van de politie tot de Raad voor de Kinderbescherming, van de Immigratiedienst en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Deze organisaties voeren eigenstandig hun taken uit, maar opereren ook in nauwe samenwerking via ketens en netwerken. Zoals de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en het jeugdstelsel.

Toezichtgebieden Inspectie Justitie en Veiligheid

Het werkterrein van de Inspectie JenV bestaat uit onderstaande toezichtgebieden. Ieder toezichtgebied kent verschillende, meer specifieke aandachtsvelden. Een deel van de toezichtactiviteiten vindt plaats in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Met haar toezicht wil de Inspectie erop toezien dat organisaties werkzaam in het domein van justitie en veiligheid met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Toezichtgebieden van de Inspectie JenV

Kijk voor meer informatie over het werkterrein en de rol van de Inspectie JenV op de pagina’s: