Omgeving en samenwerking

Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de grenzen van organisaties. Daarom is het soms nodig om kennis, ervaring en bevoegdheden te bundelen. Om effectief te werken, zoekt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) actief de samenwerking met andere rijksinspecties. Zo voert ze regelmatig onderzoeken uit in samenwerking met één of meerdere rijksinspecties. Daarnaast zijn er structurele samenwerkingsverbanden waarin de Inspectie JenV participeert.

Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere overheidsorganisaties

Een greep uit de overheidsorganisaties waar de Inspectie JenV relaties mee onderhoudt:

Onderzoeksinstellingen

De Inspectie JenV onderhoudt contacten met de wetenschap (universiteiten) en onderzoeksinstellingen, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Inspectie onderhoudt ook contacten met:

  • Hoge colleges van Staat, zoals de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer.
  • Het Wetenschappelijk Onderzoekcentrum en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inspectieraad

De Inspectie JenV maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband de Inspectieraad

Via de Inspectieraad doet de Inspectie JenV mee aan het programma ’Vernieuwing van toezicht’, onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. In het programma staat de verkenning van nieuwe vormen voor de maatschappelijke functie van het toezicht centraal en wordt bijvoorbeeld gekeken naar meer effectieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken. 

Toezicht Sociaal Domein

De Inspectie JenV werkt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Toezicht Sociaal Domein. De vier rijksinspecties houden toezicht op het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De inspecties richten zich op de vraag of zij in de praktijk kunnen zien of het stelsel werkt zoals beoogd; krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning, is deze passend, effectief en waar nodig samenhangend?