Omgeving en samenwerking

Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de grenzen van organisaties. Daarom is het soms nodig om kennis, ervaring en bevoegdheden te bundelen. Om effectief te werken, zoekt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) actief de samenwerking met andere rijksinspecties. Zo voert ze regelmatig onderzoeken uit in samenwerking met één of meerdere rijksinspecties. Daarnaast zijn er structurele samenwerkingsverbanden waarin de Inspectie JenV participeert.

Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere overheidsorganisaties

Het werk van de Inspectie JenV raakt alle beleidsterreinen en uitvoerende organisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze partijen betrekt de Inspectie dan ook bij het inspectiebeleid: ze kunnen bijvoorbeeld suggesties doen voor het werkprogramma.

Andere overheidsorganisaties waar de Inspectie JenV relaties mee onderhoudt zijn:

 • Het Openbaar Ministerie.
 • De commissarissen van de Koning.
 • De Raad voor de rechtshandhaving.
 • Veiligheidsregio's en burgemeesters.
 • De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
 • Beleidsclusters van departementen als Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Defensie.

Onderzoeksinstellingen

De Inspectie JenV onderhoudt contacten met de wetenschap (universiteiten) en onderzoeksinstellingen, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Inspectie onderhoudt ook contacten met:

 • Hoge colleges van Staat, zoals de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer.
 • Het Wetenschappelijk Onderzoekcentrum en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inspectieraad

De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de verschillende rijksinspecties. De Inspectieraad bevordert dat de inspecties werken volgens de zes principes van goed toezicht:

 • Onafhankelijk
 • Professioneel
 • Transparant
 • Selectief
 • Slagvaardig
 • Samenwerkend

Deze principes zijn opgenomen in de Kaderstellende visie op toezicht.

In een online magazine blikken de samenwerkende rijksinspecties terug op 2016 en bieden ze een algemene inkijk in de prioriteiten op korte(re) termijn.

Toezicht Sociaal Domein

De Inspectie JenV werkt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Toezicht Sociaal Domein. De vier rijksinspecties houden toezicht op het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De inspecties richten zich op de vraag of zij in de praktijk kunnen zien of het stelsel werkt zoals beoogd; krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning, is deze passend, effectief en waar nodig samenhangend?

Nationaal Preventie Mechanisme

Elk land dat het ‘Optional Protocol to the United Nations-Convention Against Torture’ (OPCAT) heeft geratificeerd, moet een onafhankelijk Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) aanwijzen of oprichten dat foltering binnen de landsgrenzen moet voorkomen. De Inspectie JenV is door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangewezen als coördinator van het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme.

Andere deelnemers zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Daarnaast zijn bij het NPM-overleg de volgende toehoorders aangewezen: de Commissies van Toezicht voor justitiële inrichtingen, de Commissies van Toezicht Arrestantenzorg en de Commissie van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee.

Overige organisaties

Andere organisaties waar de Inspectie JenV een relatie mee heeft zijn:

 • Koepelorganisaties en belangenorganisaties als de Vereniging van brandweervrijwilligers en de politievakbonden.
 • Internationale overheidsorganisaties, in het bijzonder op het terrein van de sanctietoepassing.