Toezicht

Aan een rechtvaardige en veilige samenleving wordt elke dag door velen hard gewerkt. De kerntaak van de Inspectie is erop toezien dat organisaties werkzaam in het domein van justitie en veiligheid (hierna: JenV-domein) met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Binnen het domein van justitie en veiligheid doen zich risico’s voor met een grote impact voor een individuele burger of de maatschappij als geheel en zijn incidenten nooit helemaal uit te sluiten. Wel moeten de uitvoeringsorganisaties zich inspannen om de risico’s voor de samenleving aanvaardbaar te houden. Dit vereist dat deze organisaties in het oog houden welk maatschappelijk doel zij willen bereiken, hoe en òf ze dat ook bereiken, hierover transparant zijn, reflecteren op hun prestaties en leerpunten borgen. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te stimuleren en zo nodig te interveniëren wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taaktuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein.

Piramide van toezicht: boven interveniëren doormiddel van intensief volgen van verbetermaatregelen, middenin stimuleren doormiddel van onderzoek naar onderliggende oorzaken en onderin signaleren doormiddel van regulier toezicht.
Beeld: ©Inspectie JenV

Vormen van toezicht

De Inspectie hanteert verschillende vormen van toezicht: regulier toezicht, verdiepend toezicht en intensief toezicht.

Deze toezichtvormen hebben allemaal een ander doel. Regulier toezicht is toezicht waarmee de Inspectie inzicht wil krijgen in het functioneren van een organisatie of keten en het speelveld waarbinnen deze opereert. Daarnaast geeft regulier toezicht de Inspectie aanknopingspunten voor verdieping en/of intensivering van haar toezicht. Bij verdiepend toezicht gaat het om nader onderzoek naar bepaalde thema’s of incident(en) of de achtergrond van knelpunten die zijn geconstateerd in het reguliere toezicht. Bij intensief toezicht gaat het meestal om het monitoren van maatregelen die organisaties die onder ons toezicht staan moeten aanpakken om verbeteringen door te voeren. De focus ligt daarbij op de verschillende speerpunten uit het Meerjarenprogramma 2021-2024 van de Inspectie: weerbaarheid van organisaties, samenwerking in de keten, burgerperspectief en het lerend vermogen.

In het protocol voor de werkwijze staat de handelswijze van de Inspectie beschreven.