Toezicht

Een veilige en rechtvaardige samenleving is een werkelijkheid waar elke dag door talloze organisaties hard aan gewerkt wordt. Zo zorgt bijvoorbeeld de politie zorgt voor veiligheid op straat. Gevangenissen bereiden gedetineerden voor op het leven buiten de muren. De Raad voor de Kinderbescherming moet kwetsbare jongeren beschermen tegen gevaarlijke thuissituaties. 

Risico’s zijn hierbij nooit helemaal uit te sluiten, wel moeten organisaties hun best doen om de risico’s voor de samenleving zo klein mogelijk te maken. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taaktuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein.

Piramide van toezicht: boven interveniëren doormiddel van intensief volgen van verbetermaatregelen, middenin stimuleren doormiddel van onderzoek naar onderliggende oorzaken en onderin signaleren doormiddel van regulier toezicht.
©Inspectie JenV

Kernwaarden

De Inspectie JenV voert haar toezicht deskundig, in verbinding en onafhankelijk uit. 
Deskundig door te investeren in kennis en ervaring over de uitvoeringspraktijk, informatieverzameling en digitalisering, en de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit gebeurt door werkbezoeken, opleidingen, contacten met andere inspecties en met wetenschappers. 

In verbinding door de samenwerking met andere inspecties en instanties aan te gaan, daar waar dat nodig is. Waar de taken van inspecties en andere instanties elkaar raken, mogen burgers en organisaties verwachten dat er, indien nodig, wordt samengewerkt en afgestemd. Daarnaast staat de Inspectie in verbinding met de (keten van) organisaties waar zij toezicht op houdt, met beleidsverantwoordelijken en waar nodig met andere toezichthouders. De Inspectie informeert haar omgeving actief en transparant over haar werkwijze, plannen en resultaten van toezicht. 

Wil een Inspectie bijdragen aan het publiek vertrouwen in het JenV-domein, dan is een onafhankelijke blik cruciaal. De Inspectie komt zelfstandig tot keuzes voor haar onderzoek. Inspecteurs moeten met een onafhankelijke blik kunnen onderzoeken en oordelen.

Kernwaarden Inspectie Justitie en Veiligheid: deskundig, in verbinding en onafhankelijk
©Inspectie JenV