Nieuw toetsingskader stelt de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing meer centraal

Kwalitatief goede rampenbestrijding en crisisbeheersing die aansluit op mogelijke risico’s in de regio (denk aan de gevolgen van aardgaswinning in Groningen of de chemische industrie in Rotterdam-Rijnmond). Dat is de kern van het Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s dat vanaf 30 maart 2018 van kracht is. Het kader beschrijft aspecten van de risicobeheersing, de voorbereiding op mogelijke rampen, het afhandelen van crises en het leren daarvan. Voor veiligheidsregio’s is het kader een hulpmiddel om de kwaliteit van hun taakuitvoering centraal te stellen in oefeningen en evaluaties. Ook laat het kader zien waar de Inspectie  Justitie en Veiligheid op let bij toekomstig onderzoek naar de taakuitvoering van veiligheidsregio’s. Vertegenwoordigers van alle veiligheidsregio’s en andere experts uit het vak waren betrokken bij de totstandkoming. De komende periode lichten inspecteurs het toetsingskader toe bij de veiligheidsregio’s.

Betekenis van het nieuwe toetsingskader voor de veiligheidsregio’s

Het nieuwe toetsingskader richt zich meer op de kwaliteit van de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s en stelt daarbij de samenleving centraal. Voor de veiligheidsregio’s betekent dit dat ze:

  • Ruimte krijgen voor de context van hun regio om hun handelen te verklaren en waar nodig bij te stellen.
  • Door (systeem)oefeningen en evaluaties aan de Inspectie moeten laten zien hoe ze incidenten afhandelen en wat ze daarvan leren.
  • Zelf moeten aantonen dat ze aan de gestelde norm voldoen. Wanneer veiligheidsregio’s aantoonbaar ‘in control’ zijn, kan de toezichtlast worden aangepast.

Inspectie maakt onderzoeksopzet

De gevolgen van een ramp of crisis zijn soms grensoverschrijdend. Een brand in de ene regio, kan tot schadelijke stoffen in de lucht in een andere regio leiden. Daarom is interregionale samenwerking een aandachtspunt in onderzoek dat de Inspectie in het voorjaar van 2018 voorbereidt. Op basis van het nieuwe toetsingskader werkt de Inspectie een onderzoeksopzet uit over de:

  • Vakbekwaamheid van medewerkers: de mate waarin ze een taak kunnen uitvoeren.
  • (Taak)uitvoering van organisaties die samenwerken in een regio.
  • Kwaliteitszorg als manier om te evalueren, te leren en waar nodig processen te verbeteren.

Op basis hiervan verwacht de Inspectie eind 2019 haar – vierde – ‘Staat van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019’ op te leveren.

""
Beeld: Inspectie JenV