Inspectie neemt kwaliteit opsporing door politie onder de loep

In 2018 staat het toezicht op de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het teken van de kwaliteit van de opsporing. De Inspectie focust zich hierbij op de selectie en toewijzing van zaken en de kwaliteit van intelligence en het gebruik daarvan door de recherche. Beide onderwerpen vormen de basis voor goede opsporing en goed politiewerk. In de vandaag gepubliceerde plannen van aanpak laat de Inspectie zien op welke wijze ze invulling geeft aan dit onderzoek.

Selectie & toewijzing en intelligence

Opsporing vindt plaats op verschillende niveaus van de politieorganisatie (lokaal, landelijk) en kent diverse specialismen, zoals de tactische recherche en forensische recherche. Goede opsporing begint al bij de keuze welke zaken moeten worden opgespoord en door wie. Ook een goede informatievoorziening is essentieel voor de opsporing. De opsporing van zaken en de aanpak van veiligheidsproblemen staat of valt bij het goed kunnen ontsluiten en veredelen van informatie tot voor de opsporing bruikbare intelligence. Hierin ligt niet alleen een taak voor de recherche zelf, maar ook voor de informatieorganisatie en voor de politieorganisatie als geheel.

In de verschillende deelonderzoeken gaat de Inspectie na wat de kwaliteit is van de intelligenceproducten en de selectie en toewijzing van zaken binnen de politie en op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de opsporing. Wie beslist feitelijk of een zaak in aanmerking wordt gebracht voor opsporing en zo ja aan wie de zaak wordt toegewezen? En in hoeverre zijn door de informatieorganisatie vervaardigde intelligenceproducten bruikbaar voor de opsporing en worden ze hiervoor benut? Naast het beantwoorden van o.a. deze onderzoeksvragen kijkt de Inspectie  ook naar de wijze waarop medewerkers binnen deze taakgebieden:

  • worden opgeleid en getraind;
  • zijn toegerust;
  • worden aangestuurd door leidinggevenden;
  • in de uitvoering gericht zijn op het effect voor de samenleving.

Rode draden

De Inspectie analyseert de bevindingen en conclusies van de afzonderlijke deelonderzoeken in samenhang. Rode draden neemt zij op in een meta-rapportage ‘Jaarbeeld Opsporing 2018’ dat in het voorjaar van 2019 verschijnt. Om een overall beeld te kunnen geven van de kwaliteit van de taakuitvoering bij de politie richt de Inspectie zich in 2019 en 2020 op de kwaliteit van de handhaving en hulpverlening van de politie.

""
©Hollandse Hoogte